Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

Đại hội đồng cổ đông

Thứ Sáu, 26/04/2024
Mẫu giấy ủy quyền
Thứ Sáu, 26/04/2024
Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
Thứ Sáu, 26/04/2024
Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Thứ Sáu, 29/03/2024
CBTT - Về việc Kế hoạch tổ chức và ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Thứ Năm, 28/03/2024
CBTT - Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Thứ Tư, 24/01/2024
Quyết định sửa đổi ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
Thứ Năm, 11/01/2024
CBTT - Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ bất thường
Thứ Năm, 11/01/2024
CBTT - Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ bất thường
Thứ Năm, 11/01/2024
Quyết định sửa đổi ban hành Quy chế nội bộ về quản trị PVCFC
Thứ Năm, 11/01/2024
Nghị quyết ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Thứ Năm, 11/01/2024
Tài liệu báo cáo tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường 10.01.2024
Thứ Ba, 02/01/2024
CBTT - Cập nhật tài liệu Tờ trình bầu cử TVHDQT và thông tin ứng viên
Thứ Tư, 06/12/2023
CBTT - Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
Thứ Ba, 28/11/2023
Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường 2023
Thứ Hai, 27/11/2023
Mẫu đề cử ứng cử HĐQT PVCFC (2023)
Thứ Hai, 27/11/2023
Thông báo về việc đề cử ứng cử TV HĐQT PVCFC
Thứ Hai, 27/11/2023
CBTT - Kế hoạch họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (cập nhật)
Thứ Hai, 27/11/2023
Mẫu giấy ủy quyền
Thứ Hai, 27/11/2023
Mẫu giấy ủy quyền nhóm
Thứ Sáu, 27/10/2023
CBTT - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2023
Thứ Hai, 19/06/2023
Nghị quyết chấp thuận sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với PVN
Thứ Năm, 15/06/2023
Nghị quyết ban hành điều lệ PVCFC
Thứ Tư, 14/06/2023
Điều lệ PVCFC
Thứ Ba, 13/06/2023
Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Chủ Nhật, 11/06/2023
Tài liệu báo cáo tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Thứ Tư, 07/06/2023
Quy chế bầu cử HĐQT-BKS
Thứ Tư, 07/06/2023
Tờ trình bầu HDQT - BKS
Thứ Tư, 31/05/2023
Thông tin ứng viên bầu Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát
Thứ Năm, 25/05/2023
Mẫu ủy quyền nhóm
Thứ Năm, 25/05/2023
Mẫu ủy quyền
Thứ Năm, 25/05/2023
Mẫu ứng cử HĐQT - BKS - PVCFC
Thứ Ba, 16/05/2023
Thông báo: Việc ứng cử HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Thứ Ba, 16/05/2023
Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
Thứ Ba, 16/05/2023
CBTT - Chương trình, tài liệu ĐHCĐ thường niên 2023
Thứ Năm, 27/04/2023
Ban hành sửa đổi bổ sung Điều lệ 2022 PVCFC
Thứ Tư, 15/03/2023
CBTT - Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Thứ Tư, 27/04/2022
CBTT - Biên bản Nghị Quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
Thứ Hai, 25/04/2022
Tài liệu báo cáo tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thứ Năm, 21/04/2022
Chương trình nghị sự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
Thứ Hai, 18/04/2022
Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT
Thứ Năm, 14/04/2022
Cập nhật bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thứ Hai, 04/04/2022
Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thứ Hai, 04/04/2022
Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ
Thứ Hai, 04/04/2022
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thứ Năm, 31/03/2022
Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ thường niên trực tuyến 2022
Thứ Ba, 29/03/2022
CBTT_Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thứ Tư, 02/03/2022
Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thứ Năm, 29/04/2021
Ban hành điều lệ của PVCFC
Thứ Năm, 29/04/2021
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
Thứ Năm, 29/04/2021
Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
Thứ Năm, 29/04/2021
Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
Thứ Tư, 28/04/2021
CBTT_Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thứ Hai, 26/04/2021
Cập nhật_Tài liệu ĐHCĐ 2021_Bổ sung nội dung bầu cử HĐQT_BKS
Chủ Nhật, 25/04/2021
Thông tin ứng viên tham gia BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Phạm Tiến Thịnh
Chủ Nhật, 25/04/2021
Mẫu giấy ủy quyền đại điện nhóm cổ đông
Chủ Nhật, 25/04/2021
Mẫu giấy ủy quyền cá nhân
Thứ Sáu, 09/04/2021
CBTT - Thông báo đề cử, ứng cử để bầu vào Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát
Thứ Tư, 07/04/2021
CBTT - Đơn xin thôi giữ chức vụ kiểm soát viên của Ông Nguyễn Quốc Huy
Thứ Ba, 06/04/2021
CBTT - Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Thứ Ba, 06/04/2021
CBTT - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Thứ Tư, 31/03/2021
CBTT- Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thứ Tư, 03/03/2021
CBTT - Về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thứ Năm, 28/01/2021
CBTT - Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản_Trích quỹ PTKHCN2020
Thứ Hai, 04/01/2021
4. Hướng dẫn cách thức gửi ý kiến và thông qua nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản
Thứ Hai, 04/01/2021
3.Phiếu lấy ý kiến Cổ đông
Thứ Hai, 04/01/2021
2. Dự thảo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông
Thứ Hai, 04/01/2021
1. Tờ trình Trích Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2020
Thứ Năm, 03/12/2020
CBTT - Về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
Thứ Sáu, 26/06/2020
CBTT - Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thứ Tư, 24/06/2020
Bổ sung thông tin ứng viên tham gia HĐQT tại ĐHĐCĐ 2020_Lê Đức Quang
Thứ Tư, 17/06/2020
Thông tin ứng viên tham gia HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2020
Thứ Sáu, 12/06/2020
Tài Liệu Phiên Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
Thứ Sáu, 12/06/2020
Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Thứ Tư, 20/05/2020
Thông báo tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
Thứ Tư, 15/04/2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Đạm Cà Mau.
Thứ Hai, 13/04/2020
Thông báo về việc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020
Thứ Tư, 18/03/2020
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 PVCFC
Thứ Năm, 25/04/2019
Ban hành Quy chế quản trị công ty_24.04.2019
Thứ Năm, 25/04/2019
CÔNG BỐ BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Thứ Năm, 25/04/2019
BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Thứ Năm, 25/04/2019
NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Thứ Năm, 25/04/2019
Điều lệ công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24.04.2019
Thứ Hai, 22/04/2019
Cập nhật/bổ sung tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Thứ Sáu, 12/04/2019
Dự thảo điều lệ Công ty 2019
Thứ Sáu, 12/04/2019
Dự thảo tài liệu thường niên 2019
Thứ Sáu, 12/04/2019
Dự thảo quy chế quản trị 2019
Thứ Ba, 09/04/2019
Thông báo đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT,BKS
Thứ Ba, 02/04/2019
Thông báo về ĐHĐCĐ thường niên 2019
Thứ Tư, 06/03/2019
Bổ sung thông tin tại VB số: 173/TB-PVCFC về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông
Thứ Năm, 28/02/2019
Thông báo thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐTN của PVCFC năm 2019
Thứ Sáu, 11/01/2019
Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Thứ Sáu, 04/01/2019
Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Đạm Cà Mau ngày 10/01/2019
Thứ Tư, 26/12/2018
Giấy Ủy quyền cá nhân - Đại hội cổ đông bất thường PVCFC
Thứ Tư, 26/12/2018
Giấy Ủy quyền nhóm - Đại hội cổ đông bất thường PVCFC
Thứ Ba, 25/12/2018
Thông báo v/v thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường PVCFC năm 2019
Thứ Tư, 19/12/2018
Đơn ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị PVCFC & Khai sơ yếu lý lịch
Thứ Tư, 19/12/2018
Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường PVCFC năm 2019
Thứ Năm, 06/12/2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu của Công ty
Thứ Tư, 13/06/2018
Quy chế quản trị Công ty của PVCFC ban hành kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-PVCFC
Thứ Tư, 13/06/2018
Thông báo Biên bản và Nghị quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu và gửi những góp ý, thắc mắc cho Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chúng tôi sẽ phản hồi email của Quý Khách trong thời gian sớm nhất.