Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

BCTN Online 2023

BCTN Online 2022

BCTN Online 2021

 

TỔ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Người phụ trách: Đỗ Thành Hưng

Tel: 02903819000_ext 570

Mobile: 0913897704

ir@pvcfc.com.vn

 

sort

2019

Thứ Năm, 25/04/2019
Ban hành Quy chế quản trị công ty_24.04.2019
Thứ Năm, 25/04/2019
CÔNG BỐ BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Thứ Năm, 25/04/2019
BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Thứ Năm, 25/04/2019
NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Thứ Năm, 25/04/2019
Điều lệ công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24.04.2019
Thứ Hai, 22/04/2019
Cập nhật/bổ sung tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Thứ Sáu, 12/04/2019
Dự thảo điều lệ Công ty 2019
Thứ Sáu, 12/04/2019
Dự thảo tài liệu thường niên 2019
Thứ Sáu, 12/04/2019
Dự thảo quy chế quản trị 2019
Thứ Ba, 09/04/2019
Thông báo đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT,BKS
Thứ Ba, 02/04/2019
Thông báo về ĐHĐCĐ thường niên 2019
Thứ Tư, 06/03/2019
Bổ sung thông tin tại VB số: 173/TB-PVCFC về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông
Thứ Năm, 28/02/2019
Thông báo thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐTN của PVCFC năm 2019
Thứ Sáu, 11/01/2019
Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Thứ Sáu, 04/01/2019
Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Đạm Cà Mau ngày 10/01/2019
Thứ Tư, 26/12/2018
Giấy Ủy quyền cá nhân - Đại hội cổ đông bất thường PVCFC
Thứ Tư, 26/12/2018
Giấy Ủy quyền nhóm - Đại hội cổ đông bất thường PVCFC
Thứ Ba, 25/12/2018
Thông báo v/v thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường PVCFC năm 2019
Thứ Tư, 19/12/2018
Đơn ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị PVCFC & Khai sơ yếu lý lịch
Thứ Tư, 19/12/2018
Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường PVCFC năm 2019
Thứ Năm, 06/12/2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu của Công ty
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu và gửi những góp ý, thắc mắc cho Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chúng tôi sẽ phản hồi email của Quý Khách trong thời gian sớm nhất.