Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

2022

Thứ Ba, 28/02/2023
DCM - CBTT BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022
Thứ Ba, 28/02/2023
CBTT - BCTC riêng công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2022
Thứ Hai, 30/01/2023
CBTT - Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý 4 năm 2022
Thứ Hai, 30/01/2023
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022
Thứ Hai, 24/10/2022
CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022
Thứ Hai, 24/10/2022
CBTT: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022
Thứ Tư, 10/08/2022
CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2022
Thứ Tư, 10/08/2022
CBTT: Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét 2022
Thứ Ba, 26/07/2022
CBTT: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022
Thứ Ba, 26/07/2022
CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022
Thứ Tư, 27/04/2022
CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022
Thứ Tư, 27/04/2022
CBTT: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2022
Xem thêm