Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

2019

Thứ Hai, 30/03/2020
Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán
Thứ Hai, 30/03/2020
Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán
Thứ Tư, 22/01/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2019
Thứ Tư, 22/01/2020
Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2019
Thứ Năm, 24/10/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2019
Thứ Năm, 24/10/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019
Thứ Ba, 27/08/2019
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019
Thứ Tư, 24/07/2019
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019
Thứ Năm, 25/04/2019
CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ 1 NĂM 2019 VÀ QUÝ 1 NĂM 2018
Thứ Năm, 25/04/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2019
Thứ Năm, 25/04/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 1 NĂM 2019
Xem thêm