Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

BCTN Online 2023

BCTN Online 2022

BCTN Online 2021

 

TỔ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Người phụ trách: Đỗ Thành Hưng

Tel: 02903819000_ext 570

Mobile: 0913897704

ir@pvcfc.com.vn

 

sort

2021

Thứ Tư, 23/03/2022
CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
Thứ Tư, 23/03/2022
CBTT: Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán
Thứ Tư, 26/01/2022
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2021
Thứ Tư, 26/01/2022
CBTT - Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý 4 năm 2021
Thứ Ba, 26/10/2021
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2021
Thứ Ba, 26/10/2021
CBTT - Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý 3 năm 2021
Thứ Hai, 23/08/2021
CBTT - Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2021
Thứ Hai, 23/08/2021
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2021
Thứ Hai, 23/08/2021
CBTT - Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2021
Thứ Hai, 23/08/2021
CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 2021
Thứ Tư, 28/04/2021
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021
Thứ Tư, 28/04/2021
CBTT - Báo cáo tài chính riêng quý 1/ 2021
Xem thêm