Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

2018

Thứ Ba, 26/03/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2018
Thứ Ba, 26/03/2019
Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2018
Thứ Tư, 30/01/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018
Thứ Tư, 30/01/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2018
Thứ Sáu, 26/10/2018
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2018
Thứ Sáu, 26/10/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018
Thứ Sáu, 26/10/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018
Thứ Sáu, 26/10/2018
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2018
Thứ Tư, 15/08/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét
Thứ Ba, 14/08/2018
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét
Thứ Sáu, 27/07/2018
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2018 của PVCFC;
Thứ Sáu, 27/07/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018 của PVCFC
Thứ Sáu, 27/04/2018
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2018
Thứ Sáu, 27/04/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018
Xem thêm