Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

Điều lệ, Quy chế, Biểu mẫu

Thứ Sáu, 01/03/2024
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán và Quản Trị Rủi Ro
Thứ Sáu, 01/03/2024
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy Ban Nhân Sự - Lương Thưởng
Thứ Sáu, 01/03/2024
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy Ban Môi Trường - Xã Hội Và Quản Trị
Thứ Hai, 23/10/2023
Ban hành quy chế Công bố thông tin
Thứ Ba, 12/09/2023
Ban hành Quy chế quản lý Xung đột lợi ích và GD với người có liên quan
Thứ Ba, 12/09/2023
Quy chế cảnh báo sai phạm
Thứ Ba, 18/07/2023
Quy chế hoạt động của HĐQT
Thứ Ba, 18/07/2023
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
Thứ Năm, 15/06/2023
Điều lệ PVCFC
Thứ Ba, 23/08/2022
Bộ quy tắc ứng xử Kinh Doanh
Thứ Tư, 11/05/2022
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Thứ Tư, 11/05/2022
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Thứ Tư, 11/05/2022
Ban hành Điều lệ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Thứ Năm, 21/04/2022
Quy chế nội bộ về quản trị
Thứ Năm, 21/04/2022
Quy chế hoạt động HĐQT
Thứ Năm, 21/04/2022
Quy chế hoạt động BKS
Thứ Sáu, 15/10/2021
Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Thứ Sáu, 15/10/2021
Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Xem thêm