Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

Điều lệ, Quy chế, Biểu mẫu

Thứ Tư, 11/05/2022
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Thứ Tư, 11/05/2022
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Thứ Tư, 11/05/2022
Ban hành Điều lệ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Thứ Năm, 21/04/2022
Quy chế nội bộ về quản trị
Thứ Năm, 21/04/2022
Quy chế hoạt động HĐQT
Thứ Năm, 21/04/2022
Quy chế hoạt động BKS
Thứ Năm, 21/04/2022
Điều lệ công ty
Xem thêm