Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

BCTN Online 2023

BCTN Online 2022

BCTN Online 2021

 

TỔ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Người phụ trách: Đỗ Thành Hưng

Tel: 02903819000_ext 570

Mobile: 0913897704

ir@pvcfc.com.vn

 

sort

ĐHĐCĐ bất thường

Thông báo họp
Thứ Ba, 28/11/2023
Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường 2023
Thứ Hai, 27/11/2023
Mẫu đề cử ứng cử HĐQT PVCFC (2023)
Thứ Hai, 27/11/2023
Thông báo về việc đề cử ứng cử TV HĐQT PVCFC
Thứ Hai, 27/11/2023
CBTT - Kế hoạch họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (cập nhật)
Thứ Hai, 27/11/2023
Mẫu giấy ủy quyền
Thứ Hai, 27/11/2023
Mẫu giấy ủy quyền nhóm
Xem thêm
Tài liệu họp
Thứ Ba, 02/01/2024
CBTT - Cập nhật tài liệu Tờ trình bầu cử TVHDQT và thông tin ứng viên
Thứ Tư, 06/12/2023
CBTT - Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
Xem thêm
Nội dung được thông qua
Thứ Tư, 24/01/2024
Quyết định sửa đổi ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
Thứ Năm, 11/01/2024
CBTT - Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ bất thường
Thứ Năm, 11/01/2024
CBTT - Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ bất thường
Thứ Năm, 11/01/2024
Quyết định sửa đổi ban hành Quy chế nội bộ về quản trị PVCFC
Thứ Năm, 11/01/2024
Nghị quyết ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Thứ Năm, 11/01/2024
Tài liệu báo cáo tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường 10.01.2024
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu và gửi những góp ý, thắc mắc cho Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chúng tôi sẽ phản hồi email của Quý Khách trong thời gian sớm nhất.