Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

Báo cáo tài chính

2024
Thứ Sáu, 26/04/2024
CBTT - Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 1.2024
Thứ Sáu, 26/04/2024
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1.2024
Xem thêm
2023
Thứ Năm, 29/02/2024
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán
Thứ Năm, 29/02/2024
CBTT - Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2023 đã kiểm toán
Thứ Sáu, 26/01/2024
CBTT - Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2023
Thứ Sáu, 26/01/2024
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023
Thứ Ba, 24/10/2023
CBTT - Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 3.2023
Thứ Ba, 24/10/2023
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3.2023
Thứ Năm, 10/08/2023
CBTT - Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ bán niên đã soát xét 2023
Thứ Năm, 10/08/2023
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét 2023
Thứ Ba, 25/07/2023
CBTT_Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 2 năm 2023 (trước soát xét)
Thứ Ba, 25/07/2023
CBTT_Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 2023 (trước soát xét)
Thứ Ba, 25/04/2023
CBTT: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2023
Thứ Ba, 25/04/2023
CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023
Xem thêm
2022
Thứ Ba, 28/02/2023
DCM - CBTT BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022
Thứ Ba, 28/02/2023
CBTT - BCTC riêng công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2022
Thứ Hai, 30/01/2023
CBTT - Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý 4 năm 2022
Thứ Hai, 30/01/2023
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022
Thứ Hai, 24/10/2022
CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022
Thứ Hai, 24/10/2022
CBTT: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022
Thứ Tư, 10/08/2022
CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2022
Thứ Tư, 10/08/2022
CBTT: Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét 2022
Thứ Ba, 26/07/2022
CBTT: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022
Thứ Ba, 26/07/2022
CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022
Thứ Tư, 27/04/2022
CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022
Thứ Tư, 27/04/2022
CBTT: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2022
Xem thêm
2021
Thứ Tư, 23/03/2022
CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
Thứ Tư, 23/03/2022
CBTT: Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán
Thứ Tư, 26/01/2022
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2021
Thứ Tư, 26/01/2022
CBTT - Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý 4 năm 2021
Thứ Ba, 26/10/2021
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2021
Thứ Ba, 26/10/2021
CBTT - Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý 3 năm 2021
Thứ Hai, 23/08/2021
CBTT - Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2021
Thứ Hai, 23/08/2021
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2021
Thứ Hai, 23/08/2021
CBTT - Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2021
Thứ Hai, 23/08/2021
CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 2021
Thứ Tư, 28/04/2021
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021
Thứ Tư, 28/04/2021
CBTT - Báo cáo tài chính riêng quý 1/ 2021
Xem thêm
2020
Thứ Sáu, 19/03/2021
CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán
Thứ Sáu, 19/03/2021
CBTT: Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán
Thứ Năm, 28/01/2021
Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/ 2020
Thứ Năm, 28/01/2021
Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Quý IV/ 2020
Thứ Tư, 28/10/2020
Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/ 2020
Thứ Tư, 28/10/2020
Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Quý III/ 2020
Thứ Ba, 25/08/2020
CBTT - báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2020 đã soát xét
Thứ Ba, 25/08/2020
CBTT - báo cáo tài chính riêng 6 tháng năm 2020 đã soát xét
Thứ Tư, 29/07/2020
Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/ 2020
Thứ Tư, 29/07/2020
Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Quý II/ 2020
Thứ Sáu, 24/04/2020
Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/ 2020
Thứ Sáu, 24/04/2020
Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Quý I/ 2020
Xem thêm
2019
Thứ Hai, 30/03/2020
Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán
Thứ Hai, 30/03/2020
Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán
Thứ Tư, 22/01/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2019
Thứ Tư, 22/01/2020
Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2019
Thứ Năm, 24/10/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2019
Thứ Năm, 24/10/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019
Thứ Ba, 27/08/2019
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019
Thứ Tư, 24/07/2019
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019
Thứ Năm, 25/04/2019
CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ 1 NĂM 2019 VÀ QUÝ 1 NĂM 2018
Thứ Năm, 25/04/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2019
Thứ Năm, 25/04/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 1 NĂM 2019
Xem thêm
2018
Thứ Ba, 26/03/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2018
Thứ Ba, 26/03/2019
Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2018
Thứ Tư, 30/01/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018
Thứ Tư, 30/01/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2018
Thứ Sáu, 26/10/2018
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2018
Thứ Sáu, 26/10/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018
Thứ Sáu, 26/10/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018
Thứ Sáu, 26/10/2018
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2018
Thứ Tư, 15/08/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét
Thứ Ba, 14/08/2018
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét
Thứ Sáu, 27/07/2018
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2018 của PVCFC;
Thứ Sáu, 27/07/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018 của PVCFC
Thứ Sáu, 27/04/2018
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2018
Thứ Sáu, 27/04/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018
Xem thêm
2017
Thứ Ba, 27/03/2018
Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán của PVCFC
Thứ Ba, 27/03/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán của PVCFC
Thứ Ba, 30/01/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2017 của PVCFC
Thứ Ba, 30/01/2018
Báo cáo Tài chính riêng quý 4 năm 2017 của PVCFC
Thứ Sáu, 27/10/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017 của PVCFC
Thứ Sáu, 27/10/2017
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2017 của PVCFC
Thứ Sáu, 25/08/2017
BCTC riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc 30.06.2017 của PVCFC
Thứ Sáu, 25/08/2017
BCTC hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc 30.06.2017 của PVCFC
Thứ Năm, 27/07/2017
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2017 của PVCFC
Thứ Năm, 27/07/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 của PVCFC
Thứ Ba, 25/04/2017
Công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 của PVCFC
Xem thêm
2016
Thứ Hai, 27/03/2017
Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty mẹ đã được kiểm toán
Chủ Nhật, 26/03/2017
Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán của PVCFC
Thứ Tư, 25/01/2017
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2016
Thứ Tư, 25/01/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2016
Thứ Năm, 27/10/2016
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2016
Thứ Năm, 27/10/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2016
Thứ Tư, 31/08/2016
Giải trình một số nội dung về BCTC giữa niên độ đã được soát xét
Thứ Tư, 24/08/2016
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét
Thứ Hai, 22/08/2016
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016
Thứ Sáu, 29/07/2016
Báo cáo tài chính quý 2/2016
Thứ Năm, 16/06/2016
CV công bố thông tin đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
Thứ Tư, 08/06/2016
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2016
Thứ Tư, 08/06/2016
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2016
Thứ Sáu, 03/06/2016
Chấp thuận chọn CT TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016 của DCM
Xem thêm
2015
Thứ Tư, 08/06/2016
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Soát xét 6 tháng đầu năm 2015
Thứ Tư, 08/06/2016
Báo cáo tài chính Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2015
Thứ Tư, 08/06/2016
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2015
Thứ Tư, 08/06/2016
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2015
Thứ Tư, 08/06/2016
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 2015
Thứ Tư, 08/06/2016
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2015
Thứ Hai, 28/03/2016
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Kiểm toán năm 2015
Thứ Hai, 28/03/2016
Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được Kiểm toán năm 2015
Thứ Năm, 28/01/2016
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 năm 2015
Thứ Năm, 28/01/2016
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4 năm 2015
Thứ Ba, 20/10/2015
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2015
Thứ Ba, 20/10/2015
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 năm 2015
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu và gửi những góp ý, thắc mắc cho Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chúng tôi sẽ phản hồi email của Quý Khách trong thời gian sớm nhất.