Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

sort

Phân Bón Cà Mau

URÊ HẠT ĐỤC
URÊ HẠT ĐỤC
Đạm (N) 46.3%
Biurét 0.99%
Độ ẩm 0.5%
NPK CÀ MAU 20-15-7+1Mg+TE
NPK CÀ MAU 20-15-7+1Mg+TE
Đạm (Nts) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 7%
Magie (Mg)
1%
Kẽm (Zn) 800 ppm
Bo (B) 500 ppm
Độ ẩm  2,0%

NPK CÀ MAU GOLD 20-10-10
NPK CÀ MAU GOLD 20-10-10
Đạm tổng số (Nts) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 10%
Kẽm (Zn) 100 ppm
Bo (B) 100 ppm
Độ ẩm 2%

NPK CÀ MAU GOLD 20-15-8
NPK CÀ MAU GOLD 20-15-8
Đạm tổng số (Nts) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Độ ẩm 2% 

NPK CÀ MAU GOLD 17-6-17
NPK CÀ MAU GOLD 17-6-17
Đạm (Nts) 17%
Lân hữu hiệu (P2O5hh)  6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 17%
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU 18-6-18
NPK CÀ MAU 18-6-18
Đạm (Nts) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh)  6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 18%
Độ ẩm 2,0%

Chứng nhận sản phẩm

Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Năm, 14/09/2023
[signed]96. TCCS SA 21-23-REV1
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Năm, 14/09/2023
[signed]97. TCCS SA 20-23-REV1
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Năm, 14/09/2023
[signed]89. TCCS N46.True Cà Mau- REV1
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Năm, 14/09/2023
[signed]94. TCCS SA 21-24-REV1
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Năm, 14/09/2023
[signed]95. TCCS SA 20,5-23-REV1
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Năm, 14/09/2023
[signed]82. TCCS OM CA MAU-ECO