Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

sort

Phân Bón Cà Mau

URÊ HẠT ĐỤC
URÊ HẠT ĐỤC
Đạm tổng hợp (Nts) 46.3%
Biuret 0.99%
Độ ẩm 0.5%
NPK Cà Mau Gold 20-20-15+TE
NPK Cà Mau Gold 20-20-15+TE
Đạm tổng hợp (Nts) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 20%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 15%
Kẽm (Zn) 1.000 ppm
Bo (B) 500 ppm
Độ ẩm 2%

 
NPK Cà Mau Gold 20-20-15
NPK Cà Mau Gold 20-20-15
Đạm tổng hợp (Nts) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 20%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 15%
Kẽm (Zn) 100 ppm
Bo (B) 100 ppm
Độ ẩm 2%

NPK CÀ MAU 15-15-15+10S+TE
NPK CÀ MAU 15-15-15+10S+TE
Đạm tổng hợp (Nts) 15%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 15%
Lưu huỳnh (S)
10%
TE:
Kẽm (Zn) 1.000 ppm
Bo (B) 500 ppm
Độ ẩm  2,0%

NPK CÀ MAU 20-15-7+1Mg+TE
NPK CÀ MAU 20-15-7+1Mg+TE
Đạm tổng hơp (Nts) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 7%
TE
Magie (Mg)
1%
Kẽm (Zn) 800 ppm
Bo (B) 500 ppm
Độ ẩm 2,0%

NPK CÀ MAU 20-15-7+1Mg+TE
NPK CÀ MAU 20-15-7+1Mg+TE
Đạm (Nts) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 7%
Magie (Mg)
1%
Kẽm (Zn) 800 ppm
Bo (B) 500 ppm
Độ ẩm 2,0%

Chứng nhận sản phẩm

Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Sáu, 01/03/2024
CoA-240126BI78
Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Sáu, 01/03/2024
CoA-240127BI78
Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Sáu, 01/03/2024
CoA-240128BI78
Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Sáu, 01/03/2024
CoA-240129BI78
Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Sáu, 01/03/2024
CoA-240130BI78
Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Năm, 29/02/2024
CoA-240125BI78