Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

sort

Phân bón Cà Mau

URÊ HẠT ĐỤC
URÊ HẠT ĐỤC
Đạm (N) 46.3%
Biurét 0.99%
Độ ẩm 0.5%
NPK CÀ MAU
17-7-17
NPK CÀ MAU
17-7-17
Đạm (N) 17%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 7%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 17%
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU
18-8-18 Gold
NPK CÀ MAU
18-8-18 Gold
Đạm (N) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 8%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 18%
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU
16-16-12
NPK CÀ MAU
16-16-12
Đạm (N) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 12%
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU
18-6-18 Gold
NPK CÀ MAU
18-6-18 Gold
Đạm (N) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 18%
Kẽm (Zn): 100 ppm
Boron (B): 100 ppm
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU
18-16-8
NPK CÀ MAU
18-16-8
Đạm (N) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Độ ẩm 2%

Chứng nhận sản phẩm

Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Ba, 05/07/2022
CoA_220628UR01
Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Ba, 05/07/2022
CoA_220629UR01
Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Ba, 05/07/2022
CoA_220626UR01
Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Ba, 05/07/2022
CoA_220627UR01
Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Ba, 05/07/2022
CoA_220624UR01
Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Ba, 05/07/2022
CoA_220625UR01