Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

sort

Phân Bón Cà Mau

URÊ HẠT ĐỤC
URÊ HẠT ĐỤC
Đạm (N) 46.3%
Biurét 0.99%
Độ ẩm 0.5%
NPK CÀ MAU GOLD
22-5-6
NPK CÀ MAU GOLD
22-5-6
Đạm (Nts) 22%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 5%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 6%
Kẽm (Zn) 100 ppm
Bo (B) 100 ppm
Độ ẩm 2%

NPK CÀ MAU GOLD
20-15-8 ( Chuyên dụng: Đẻ nhánh )
NPK CÀ MAU GOLD
20-15-8 ( Chuyên dụng: Đẻ nhánh )
Đạm (Nts) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Độ ẩm 2%

 
NPK CÀ MAU GOLD
18-6-18
NPK CÀ MAU GOLD
18-6-18
Đạm (Nts) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 18%
Kẽm (Zn) 100 ppm
Bo (B) 100 ppm
Độ ẩm 2%

NPK CÀ MAU
20-10-15
NPK CÀ MAU
20-10-15
Đạm (Nts) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 15%
Độ ẩm 2%

NPK CÀ MAU GOLD
20-10-10
NPK CÀ MAU GOLD
20-10-10
Đạm (Nts) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 10%
Kẽm (Zn) 100 ppm
Bo (B) 100 ppm
Độ ẩm 2%

Chứng nhận sản phẩm

Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Tư, 12/10/2022
9. TCCS 09 2019 NANO C+
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Tư, 12/10/2022
10. TCCS NPK GOLD 22-5-6-REV2 -07.10.2021
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Tư, 12/10/2022
7. TCCS DAP CA MAU 18-46-REV03-27.07.2021
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Tư, 12/10/2022
8. TCCS PHAN KALI CLORUA-REV2-29.01.2018
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Tư, 12/10/2022
5. TCCS N46 PLUS 18.01.2022
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Tư, 12/10/2022
6. TCCS NPK GOLD-REV0- 26 6 8