Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

2023

Thứ Năm, 29/02/2024
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán
Thứ Năm, 29/02/2024
CBTT - Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2023 đã kiểm toán
Thứ Sáu, 26/01/2024
CBTT - Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2023
Thứ Sáu, 26/01/2024
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023
Thứ Ba, 24/10/2023
CBTT - Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 3.2023
Thứ Ba, 24/10/2023
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3.2023
Thứ Năm, 10/08/2023
CBTT - Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ bán niên đã soát xét 2023
Thứ Năm, 10/08/2023
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét 2023
Thứ Ba, 25/07/2023
CBTT_Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 2 năm 2023 (trước soát xét)
Thứ Ba, 25/07/2023
CBTT_Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 2023 (trước soát xét)
Thứ Ba, 25/04/2023
CBTT: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2023
Thứ Ba, 25/04/2023
CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023
Xem thêm