Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

2017

Thứ Ba, 27/03/2018
Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán của PVCFC
Thứ Ba, 27/03/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán của PVCFC
Thứ Ba, 30/01/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2017 của PVCFC
Thứ Ba, 30/01/2018
Báo cáo Tài chính riêng quý 4 năm 2017 của PVCFC
Thứ Sáu, 27/10/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017 của PVCFC
Thứ Sáu, 27/10/2017
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2017 của PVCFC
Thứ Sáu, 25/08/2017
BCTC riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc 30.06.2017 của PVCFC
Thứ Sáu, 25/08/2017
BCTC hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc 30.06.2017 của PVCFC
Thứ Năm, 27/07/2017
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2017 của PVCFC
Thứ Năm, 27/07/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 của PVCFC
Thứ Ba, 25/04/2017
Công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 của PVCFC
Xem thêm