BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN: PVCFC

Quản trị

hướng đến phát triển bền vững

PVCFC hướng đến

phát triển bền vững và thịnh vượng hơn theo định hướng ESG

Theo nhu cầu tất yếu của xu hướng phát triển bền vững đối với mọi doanh nghiệp, PVCFC ngày càng quan tâm hơn đến công tác quản trị dựa trên 3 yếu tố: Môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Công ty ý thức rằng việc thực hành ESG mang đến nhiều cơ hội hơn, từ những lợi ích về tài chính như mở rộng cơ hội thu hút vốn đầu tư hay những giá trị kinh tế lâu dài như duy trì hoạt động kinh doanh bền vững, đảm bảo uy tín và nâng cao thương hiệu doanh nghiệp. Trên cơ sở hệ thống quản trị rủi ro đã được xây dựng từ sớm, PVCFC luôn thực hiện rà soát, đánh giá lại các rủi ro trọng yếu định kỳ hàng năm.

Với lợi ích to lớn mà ESG mang lại, PVCFC luôn sẵn sàng hoàn thiện, nâng cao hơn công tác quản trị doanh nghiệp nói chung, quản trị rủi ro nói riêng, với mong muốn trở thành một trong những đơn vị tiên phong về thực hành ESG trong Tập đoàn nói riêng, tại Việt Nam nói chung cũng như ngày càng nâng cao hơn vị thế của mình trong khu vực, vị thế của sự phát triển bền vững và thịnh vượng hơn. Công ty cam kết thực hành quản trị công ty theo các thông lệ tốt ở Việt Nam cũng như ở trong khu vực. Ngoài các nội dung về quản trị công ty đã công bố trong các phần khác của báo cáo, PVCFC cũng tập trung vào một số nội dung sau.

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

Bộ Quy tắc ứng xử đã được Công ty ban hành vào tháng 08/2022 theo Quyết định số 2048/QĐ-PVCFC ngày 22/08/2022 và công bố bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh trên website Công ty. Bộ quy tắc đưa ra hướng dẫn cụ thể về cách cư xử với vai trò là một CBCNV (bao gồm cả thành viên HĐQT và thành viên ban điều hành) của PVCFC khi tương tác với bất kỳ chủ thể nào có liên quan. Việc thực thi Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động hàng ngày sẽ giữ vai trò rất quan trọng trong việc định hình đạo đức kinh doanh mà PVCFC hướng đến, đồng thời tác động trực tiếp đến các mục tiêu kinh doanh của PVCFC. Bộ Quy tắc ứng xử này còn giúp PVCFC hướng đến những chuẩn mực quản trị cao hơn, đồng thời góp phần định hướng cho đội ngũ nhân sự ứng xử và tương tác trở nên chuyên nghiệp hơn và tốc độ hơn, góp phần hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững cho PVCFC.

Quy chế cảnh báo sai phạm được ban hành theo Quyết định số 204/QĐ-PVCFC ngày 10/02/2023 của Hội đồng quản trị và công bố bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh trên website Công ty. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về hệ thống cảnh báo sai phạm của PVCFC nhằm nhanh chóng phát hiện sớm và điều chỉnh hành vi, thúc đẩy, nâng cao ý thức làm chủ của cán bộ nhân viên và tính chủ động, tự tin trong việc đưa ra các phản hồi tới các cấp quản lý và lãnh đạo, qua đó gia tăng hiệu quả quản lý điều hành, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bảo vệ và nâng cao danh tiếng, uy tín của PVCFC.

Quy chế cũng quy định các nội dung về nguyên tắc chung liên quan đến việc thiết lập và quản lý hệ thống cảnh báo sai phạm; các kênh tiếp nhận báo cáo sai phạm bao gồm cả các dấu hiệu tham nhũng; nguyên tắc hướng dẫn xử lý, đánh giá, điều tra, kết luận và công bố thông tin hành vi sai phạm; trách nhiệm và nghĩa vụ của các cấp quản lý trong việc triển khai, truyền thông và đào tạo về hệ thống cảnh báo sai phạm tại PVCFC. Trên cơ sở đó, PVCFC thành lập Hội đồng Cảnh báo Sai phạm theo Quyết định số 2766/QĐ-PVCFC ngày 27/10/2023. PVCFC xây dựng kênh tiếp nhận thông tin liên hệ chuyên biệt phụ trách bởi bộ phận Pháp chế Tuân thủ để các bên có quyền lợi liên quan có thể sử dụng để lên tiếng về những lo ngại và/hoặc khiếu nại về các vi phạm có thể xảy ra đối với quyền lợi của họ. Các kết quả sau khi được xử lý sơ bộ thì được gửi lên Hội đồng Cảnh báo Sai phạm để đưa ra quyết định cuối cùng. HĐQT được yêu cầu phải đảm bảo tính độc lập của Hội đồng này.

Quy chế cảnh báo sai phạm cho phép các báo cáo ẩn danh cũng như đưa ra các nguyên tắc và biện pháp để bảo vệ người báo cáo khỏi bị trả đũa vì đã tiết lộ hành vi không hợp pháp, không phù hợp đạo đức. Trong năm tài chính 2023, Công ty không phát sinh các trường hợp hoặc các cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến tham nhũng và hối lộ hoặc hành vi gian lận, trốn thuế.

Bộ quy tắc ứng xử kinh doanh đã ban hành của Công ty quy định rõ tại Điều 17. Chống tham nhũng và hối lộ: “Thành công của PVCFC là dựa trên chất lượng sản phẩm và dịch vụ, không bao giờ nhờ vào các hành vi bất hợp pháp hoặc trái đạo đức. PVCFC không tha thứ cho những hành vi tham nhũng hoặc hối lộ”. Hệ thống Cảnh báo Sai phạm là một trong những kênh hữu hiệu để Công ty tiếp nhận được các báo cáo/cảnh báo ban đầu về tham nhũng.

QUẢN TRỊ CÔNG TY

Là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón, PVCFC luôn chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là hệ thống kiểm soát và quản trị rủi ro (QTRR) theo thông lệ tốt. Hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ PVCFC được xây dựng từ rất sớm và liên tục chuẩn hóa theo thông lệ tốt, dựa trên các tiêu chuẩn ISO, khung COSO IC, COSO ERM,...

Về quản trị CÔNG TY tại PVCFC

Mô hình 3 tuyến

Công ty áp dụng mô hình quản trị “3 tuyến” để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Ban Điều hành không những kiểm soát tốt rủi ro mà còn tạo ra giá trị cao hơn thông qua việc nhận diện các yếu tố có thể gây ảnh hưởng tới việc thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn, các mục tiêu chiến lược của Công ty và đưa ra các biện pháp xử lý để giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn, tận dụng được các cơ hội. Hội đồng quản trị đã ban hành mô hình hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuỗi giá trị (Hình 1) và quản trị hệ thống rủi ro từ cấp Công ty đến cấp đơn vị. Công ty đã phân loại rủi ro thành 04 nhóm chính: rủi ro chiến lược, rủi ro hoạt động, rủi ro tuân thủ và rủi ro tài chính. Công ty ban hành tuyên ngôn về khẩu vị và mức độ chấp nhận rủi ro, xây dựng thước đo rủi ro để phân loại và xác định các rủi ro trọng yếu trên Bản đồ nhiệt rủi ro (Hình 2). Đối với rủi ro về công nghệ thông tin, Công ty đã nhận diện đưa vào danh mục rủi ro cấp Công ty cần kiểm soát cũng như xây dựng riêng một tiêu chí trong thước đo rủi ro Công ty liên quan về công nghệ thông tin.

Hình 1. Mô hình Chuỗi giá trị của PVCFC

Chú thích:

  • - Nhóm 1: Nhóm hoạt động chính (sản phẩm)
  • - Nhóm 2: Nhóm hoạt động chính (dịch vụ)
  • - Nhóm 3: Nhóm hoạt động hỗ trợ

Hình 2. Bản đồ nhiệt rủi ro Công ty của PVCFC

Thành viên HĐQT độc lập

Với 2/7 thành viên HĐQT là thành viên độc lập, PVCFC tuân thủ quy định về số lượng TV HĐQT độc lập. Chủ tịch Ủy ban KT&QTRR, Ủy ban NS&LT đều là các thành viên HĐQT độc lập đảm bảo sự khách quan và minh bạch trong việc giải quyết các vấn đề có xung đột lợi ích.

Quản lý xung đột lợi ích

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành quy chế quản lý xung đột lợi ích và giao dịch với người có liên quan theo Quyết định số 2988/QĐ-PVCFC ngày 06/12/2022. Quy chế quy định những nguyên tắc và hướng dẫn các nội dung liên quan đến nhận diện, ngăn chặn và cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo về vấn đề xung đột lợi ích có thể phát sinh tại PVCFC. Quy chế này cũng quy định các hướng dẫn nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát, tăng tính minh bạch trong các giao dịch với người có liên quan tại PVCFC; quy định cụ thể thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; trình tự, thủ tục chấp thuận, các trường hợp hợp đồng, giao dịch vô hiệu liên quan đến các hợp đồng, giao dịch giữa PVCFC với người có liên quan. Quy chế quy định cụ thể trách nhiệm của các cấp quản lý trong việc triển khai, thực hiện chính sách về quản lý xung đột lợi ích và giao dịch với người có liên quan tại PVCFC. Chính sách về phê duyệt giao dịch với người có liên quan quy định tại quy chế này được công bố bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh trên website Công ty. Chính sách có nêu rõ thành viên Hội đồng quản trị hoặc bất kỳ ai/tổ chức nào có lợi ích liên quan không được tham gia bỏ phiếu tại cuộc họp thông qua giao dịch bên liên quan mà trong đó thành viên đó có liên quan, cụ thể tại Điểm c Điều 9 “Thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết”. Ngoài ra bất cứ bên nào có xung đột lợi ích đều phải khai báo. Quy chế cũng quy định cụ thể yêu cầu về giao dịch tuân thủ theo nguyên tắc thị trường. PVCFC xây dựng kênh tiếp nhận thông tin liên hệ chuyên biệt để các bên có quyền lợi liên quan có thể sử dụng để lên tiếng về những lo ngại và/hoặc khiếu nại về các vi phạm có thể xảy ra đối với quyền lợi của họ. Công ty chưa xảy ra sự việc không tuân thủ quy định pháp luật, quy tắc và quy định liên quan đến giao dịch bên liên quan đáng kể hoặc trọng yếu kể từ đầu năm tài chính 2023 đến nay.

GRI
201-1
HIỆU QUẢ KINH TẾ, ĐÓNG GÓP KINH TẾ CHO XÃ HỘI
HIỆU QUẢ KINH TẾ

Trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do những diễn biến phức tạp của thị trường phân bón, bằng sức mạnh đoàn kết, sự quyết tâm của toàn thể CBCNV và dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Ban Lãnh đạo Công ty, PVCFC đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch, khép lại năm 2023 với nhiều thành tích ấn tượng:

THÀNH TÍCH ẤN TƯỢNG
Tổng doanh thu

13.172

tỷ đồng

đạt 98% kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế

1.255

tỷ đồng

đạt 122,2% kế hoạch

Lợi nhuận sau thuế

1.110

tỷ đồng

đạt 121,4% kế hoạch

PHÂN BỔ GIÁ TRỊ KINH TẾ NĂM 2023

Song song với những nỗ lực thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả, PVCFC luôn ưu tiên trách nhiệm đảm bảo lợi ích của tất cả các bên liên quan và không ngừng nỗ lực để mang lại ngày càng nhiều giá trị bền vững hơn, thịnh vượng hơn cho các bên liên quan. Năm 2023, PVCFC ghi nhận các khoản phân bổ giá trị kinh tế như sau:

Các khoản nộp ngân sách Nhà nước:

426,81 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2022

Chi trả cổ tức:
Công ty đã thanh toán cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 30% (tương ứng 3.000 đ/cổ phiếu).