BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN: PVCFC

CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm
1 Bà Phan Thị Cẩm Hương Trưởng Ban Kiểm soát 09/01/2015 0,000038%
2 Ông Đỗ Minh Đương Kiểm soát viên 27/04/2021 0,000378%
3 Ông Trần Văn Bình (*) Kiểm soát viên 27/04/2021 12/06/2023 0,000002%
4 Ông Lê Cảnh Khánh (**) Kiểm soát viên 12/06/2023 0,000000%

(*),(**) Ngày 12/6/2023, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm KSV Trần Văn Bình và bầu ông Lê Cảnh Khánh làm KSV Công ty

Hoạt động của Ban Kiểm soát

Dựa trên Quy chế tổ chức hoạt động và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, các hoạt động trong năm của BKS như sau:

 • BKS đã chủ động triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGĐ; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quy chế, Quy định của Công ty; kiểm tra, giám sát việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính, công tác đầu tư… của Công ty một cách thường xuyên, liên tục và chặt chẽ. Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm một cách trung thực, cẩn trọng, tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS.
 • Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thông qua việc xem xét, phân tích, đánh giá và có ý kiến, khuyến nghị đối với các văn bản, quy chế trình HĐQT phê duyệt, thông qua; Giám sát công tác đầu tư xây dựng và triển khai định hướng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua việc tham dự các cuộc họp, hội thảo và xem xét các báo cáo liên quan; Thẩm định các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng, năm của Công ty một cách cẩn trọng, trung thực, khách quan; Thực hiện kiểm tra hoạt động, chuyên đề tại một số ban chức năng, đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên của Công ty; Giám sát việc thực hiện kiến nghị các đoàn thanh tra, kiểm tra; Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác có liên quan của Công ty.
 • Trên cơ sở các hoạt động kiểm tra giám sát tình hình hoạt động thực tế tại đơn vị nêu trên, BKS đã có những đánh giá cụ thể về kết quả hoạt động tại đơn vị, kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế, gian lận, những rủi ro tiềm ẩn và có cảnh báo sớm cũng như góp ý, khuyến nghị đến HĐQT, TGĐ Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Với công tác kiểm tra, giám sát một cách chủ động và bám sát nghị quyết của ĐHĐCĐ, trong năm 2023 BKS đã hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên, các Kiểm soát viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ một cách độc lập dựa trên sự phân công công việc cụ thể như sau:

Bà Phan Thị Cẩm Hương

Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách

 • Phụ trách chung trong việc điều hành hoạt động của BKS trong năm như: Triệu tập các cuộc họp BKS, tham khảo ý kiến với chủ tịch HĐQT đối với các báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ và các công việc chung khác thuộc thẩm quyền Trưởng Ban Kiểm soát.
 • Tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 trình ĐHĐCĐ và đã được thông qua, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ.
 • Giám sát công tác kinh doanh, marketing; công tác tài chính, kế toán, thống kê của công ty; chủ trì thẩm định các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty.
 • Giám sát triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và tình hình xây dựng kế hoạch năm 2024 của Công ty.
 • Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của PVCFC trong năm 2023.
 • Xem xét, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty và trao đổi, thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong quá trình soát xét và kiểm toán BCTC.
 • Trình các báo cáo của BKS năm 2023 lên ĐHĐCĐ, cổ đông lớn và chủ trị lập các báo cáo năm 2024 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và Quy chế BKS.
 • Tham gia các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác của Công ty trong năm 2023 đầy đủ.
Ông Đỗ Minh Đương

Kiểm soát viên chuyên trách

 • Giám sát công tác đầu tư; công tác nhân sự, đào tạo, tiền lương, chính sách của Công ty.
 • Lập các báo cáo thẩm định các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm.
 • Lập báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.
 • Lập các báo cáo của BKS báo cáo PVN định kỳ và khi có yêu cầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 • Tham gia công tác kiểm tra các Phòng/Ban/Đơn vị theo kế hoạch của BKS hoặc phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ, các Ban liên quan; Tổng hợp ý kiến các thành viên tại các đợt kiểm tra, lập các biên bản kiểm tra thuộc phạm vi công việc được phân công phụ trách theo kế hoạch năm 2023.
 • Tham gia giám sát hoạt động kiểm kê tài sản cuối năm tại Công ty.
 • Giám sát việc Công ty thực hiện kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra theo phạm vi công việc được phân công phụ trách.
Ông Trần Văn Bình

Kiểm soát viên chuyên trách (từ nhiệm ngày 12/06/2023)

 • Giám sát việc thực hiện công tác mua sắm; công tác công tác vận hành sản xuất của nhà máy từ ngày 01/01-12/06/2023.
 • Giám sát tình hình trích lập quỹ khoa học công nghệ (KHCN) và triển khai công tác nghiên cứu phát triển.
 • Lập các báo cáo của BKS lên ĐHĐCĐ, PVN hoặc Cổ đông lớn khác khi có yêu cầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty từ ngày 01/01-12/06/2023.
 • Rà soát/khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và công tác công bố thông tin về người có liên quan và giao dịch với người có liên quan từ ngày 01/01-12/06/2023.
 • Giám sát việc Công ty thực hiện kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra theo phạm vi công việc được phân công phụ trách.
Ông Lê Cảnh Khánh

Kiểm soát viên không chuyên trách (bổ nhiệm ngày 12/06/2023)

 • Tham gia kiểm tra tại đơn vị tình hình trích lập quỹ KHCN và triển khai công tác nghiên cứu phát triển.
 • Giám sát và tham gia đợt kiểm tra tình hình tài chính, việc bảo tồn và phát triển vốn của Công ty con tại Bạc Liêu (PPC).
 • Tham gia giám sát hoạt động kiểm kê tài sản cuối năm tại Công ty.

Nhận xét:

Các thành viên trong BKS đã nỗ lực, chủ động thực hiện chức trách, nhiệm vụ và có những khuyến cáo, khuyến nghị kịp thời trong phạm vi công việc được phân công, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức bảy (7) cuộc họp thông qua các vấn đề sau: Thông qua các báo cáo trình ĐHĐCĐ; thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty; xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động BKS; kế hoạch kiểm tra tại các chi nhánh, đơn vị thành viên, các ban chức năng và thông qua kết quả kiểm tra; phân công nhiệm vụ BKS. Cụ thể như sau:

Tham dự các cuộc họp của các thành viên
STT Thành viên Ban Kiểm soát Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự họp đầy đủ
1 Bà Phan Thị Cẩm Hương Trưởng BKS 7/7 100%
2 Ông Đỗ Minh Đương KSV 7/7 100%
3 Ông Trần Văn Bình KSV 4/4 100% Miễn nhiệm ngày 12/06/2023
4 Ông Lê Cảnh Khánh KSV 3/3 100% Bổ nhiệm ngày 12/06/2023
Kết quả các cuộc họp Ban Kiểm soát
STT Ngày/tháng Nội dung Kết luận/đánh giá Tỷ lệ tham dự Tỷ lệ biểu quyết
1 06/01/2023 Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát Phân công lại nhiệm vụ của từng thành viên Ban Kiểm soát cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty. 3/3 3/3
2 17/03/2023 Thẩm định tình hình SXKD và BCTC năm 2022 Trong năm 2023, các chỉ tiêu về sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) tăng cao so với kế hoạch; tình hình tài chính Công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn. 3/3 3/3
Thẩm định quỹ lương thực hiện năm 2023 Quỹ tiền lương/thù lao, quỹ thưởng năm 2023 được xác định trên cơ sở tình hình sử dụng lao động và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, việc trích lập và trả lương, thưởng và quyết toán quỹ lương theo đúng quy định hiện hành. 3/3 3/3
Thông qua dự thảo báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên; đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 Thống nhất và thông qua các nội dung trong dự thảo báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên và đơn vị kiểm toán độc lập thực hiển kiểm toán BCTC năm 2023. 3/3 3/3
Kế hoạch phối hợp kiểm toán Ban Kinh doanh với Ban Kiểm toán nội bộ Thống nhất thực hiện kiểm toán. 3/3 3/3
Cử nhân sự rà soát hồ sơ quyết toán dự án NPK theo đề xuất của HĐQT Thống nhất cử 02 Kiểm soát viên tham gia cùng Tổ thẩm tra rà soát hồ sơ quyết toán theo quy định. 3/3 3/3
3 23/03/2023 Thông qua dự thảo báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ; đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 Thống nhất và thông qua các nội dung trong dự thảo báo cáo trình ĐHĐCĐ và đơn vị kiểm toán độc lập (KTĐL) thực hiển kiểm toán BCTC năm 2023 (đánh giá tính độc lập và hiệu quả của KTĐL). 3/3 3/3
4 29/05/2023 Thẩm định tình hình SXKD và BCTC quý 1 năm 2023 Quý 1/2023, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, tiêu thụ, tổng doanh thu, và nộp NSNN; tình hình tài chính Công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn. 3/3 3/3
Bổ sung nội dung báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên. Thống nhất bổ sung nội dung “Đánh giá việc tuân thủ các quy định trong việc phê duyệt và thực hiện giao dịch giữa Công ty với người có liên quan” vào báo cáo của BKS. 3/3 3/3
Việc từ nhiệm của thành viên BKS. Tiếp nhận đơn từ nhiệm của Ông Trần Văn Bình và báo cáo tại ĐHĐCĐ để thông qua. 3/3 3/3
5 29/06/2023 Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS Phân công lại nhiệm vụ của từng thành viên BKS theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/06/2023. 3/3 3/3
Triển khai kế hoạch hoạt động của BKS 6 tháng cuối năm 2023 Thống nhất các nội dung hoạt động của BKS 6 tháng cuối năm 2023 3/3 3/3
Triển khai kế hoạch kiểm tra/giám sát tại các đơn vị trực thuộc Thống nhất kế hoạch kiểm tra/giám sát chi tiết tại các đơn vị trực thuộc. 3/3 3/3
6 12/10/2023 Thẩm định tình hình SXKD và BCTC giữa niên độ năm 2023 đã kiểm toán Trong 6 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu về sản xuất, tiêu thụ, nộp NSNN và đầu tư cao so với kế hoạch; riêng doanh thu và lợi nhuận thấp hơn so với kế hoạch do giá bán bình quân giảm; tình hình tài chính Công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn. 3/3 3/3
Kết quả hoạt động của BKS quý 3/2023 và triển khai kế hoạch hoạt động của BKS 3 tháng cuối năm 2023 Thống nhất kết quả hoạt động của BKS Q3/2023 và kế hoạch hoạt động 03 tháng cuối năm 2023. 3/3 3/3
Triển khai kế hoạch kiểm tra/giám sát hoạt động tại Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam Thống nhất thông qua kế hoạch kiểm tra chi tiết tại Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam. 3/3 3/3
7 08/12/2023 Thẩm định tình hình SXKD và BCTC Q3/2023 Quý 3/2023, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, tiêu thụ, tổng doanh thu, và nộp NSNN; riêng doanh thu và lợi nhuận thấp hơn so với kế hoạch do giá bán bình quân giảm; tình hình tài chính Công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn. 3/3 3/3
Kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS Thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua. 3/3 3/3
Kế hoạch kiểm tra, giám sát chi tiết của BKS năm 2024 Thống nhất triển khai nội dung kế hoạch kiểm tra, giám sát chi tiết của BKS năm 2024 và trình ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024. 3/3 3/3
Tiền lương, thù lao chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và các kiểm soát viên

Lương, thù lao và chi phí hoạt động của từng thành viên BKS được chi trả tuân thủ theo quy định của Công ty và đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tổng thu nhập của BKS năm 2023 là 3,63 tỷ đồng.