BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN: PVCFC

KẾT QUẢ NỔI BẬT NĂM 2023

Quy mô vốn hóa
(tại ngày 29/12/2023)

17.152

tỷ đồng

Tổng tài sản

15.238

tỷ đồng

Tổng doanh thu

13.172

tỷ đồng

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

1.255

tỷ đồng

Sản lượng xuất khẩu đạt

344.000

TẤn

DẤU ẤN TĂNG TRƯỞNG
GIAI đoạn 2019 - 2023

Tổng tài sản

(tỷ đồng)

Tổng doanh thu

(tỷ đồng)

lợi nhuận trước thuế

(tỷ đồng)

lợi nhuận sau thuế

(tỷ đồng)