BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN: PVCFC

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

(tại ngày 31/12/2023)

Thông tin cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông

Cổ đông Số lượng
(người/tổ chức)
Số cổ phần
(cổ phần)
Giá trị
theo mệnh giá (VND)
Tỷ lệ (%)
I. Cổ đông trong nước 14.230 471.356.103 4.713.561.030.000 89,04%
1 Cổ đông tổ chức 64 409.242.565 4.092.425.650.000 77,30
1.1 Trong đó: PVN 1 400.023.057 4.000.230.570.000 75,56
1.2 Khác 63 10.061.936 92.195.080.000 1,74
2 Cổ đông cá nhân 14.166 61.271.110 612.711.100.000 11,57
II Cổ đông nước ngoài 161 58.043.897 580.438.970.000 10,96
1 Cổ đông tổ chức 57 57.382.186 573.821.860.000 10,84
2 Cổ đông cá nhân 104 661.711 6.617.110.000 0,12
Tổng cộng 14.391 529.400.000 5.294.000.000.000 100,00

Thông tin cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty

Tên cổ đông Số ĐKKD/CMND Địa chỉ Số cổ phần nắm giữ (cổ phần) Tỷ lệ/VĐL
(%)
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN 0106000811 18 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội 400.023.057 75,56
Tổng cộng 400.023.057 75,56

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm 2023, Công ty không có thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu

Cổ phiếu quỹ

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 0 (không) cổ phiếu

Trong năm 2023, Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ

Các chứng khoán khác

Trong năm 2023, Công ty không thực hiện việc phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.