BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN: PVCFC

HOẠT ĐỘNG CỦA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Các chính sách của Công ty luôn quy định rằng các cổ đông đều có quyền bình đẳng, thông tin về hoạt động của Công ty được công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật hiện hành tới các cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan khác.

Công ty ban hành Quy chế công bố thông tin (quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, quy định phạm vi, đối tượng, trình tự công bố thông tin (trong đó quy định việc công bố thông tin và gửi thư mời cổ đông trước 21 ngày so với ngày tổ chức Đại hội).

Các hoạt động công bố thông tin tuân thủ chính sách công bố thông tin, được đăng tải trên website Công ty và gửi cơ quan quản lý theo quy định.

Chính sách công bố thông tin, quy chế tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ, quy chế bầu cử thể hiện rằng các cổ đông đều được tạo điều kiện để tham gia đóng góp ý kiến, công bằng trong việc tiếp cận tài liệu và biểu quyết để thực hiện quyền của cổ đông.

Công ty thành lập Tổ quan hệ cổ đông để tiếp nhận, trao đổi, phản hồi các ý kiến của cổ đông và nhà đầu tư, kênh thông tin liên hệ qua điện thoại, fax, email… được công bố công khai trên website Công ty để cổ đông có thể dễ dàng liên hệ.

Năm 2023, ngoài phiên họp ĐHĐCĐ thường niên, Công ty tổ chức 01 phiên họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 10/01/2024 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) như sau:

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung
1 1462/NQ-PVCFC 12/6/2023 Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2 1481/NQ-PVCFC 13/6/2023 Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
3 1492/NQ-PVCFC 14/6/2023 Chấp thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán khí với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
4 70/NQ-PVCFC 10/01/2024 Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ bất thường
5 88/NQ-PVCFC 12/01/2024 Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
6 90/QĐ-PVCFC 12/01/2024 Sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
7 91/QĐ-PVCFC 12/01/2024 Sửa đổi và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
 • Ngày 12/06/2023, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thành công ngay lần đầu tiên và đúng thời gian quy định. Công ty đã công bố thông tin tài liệu họp và gửi thư mời họp trước 28 ngày so với ngày tổ chức Đại hội (công bố tài liệu ngày 16/05/2023 và tổ chức Đại hội vào ngày 12/06/2023).
 • Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/06/2023, ĐHĐCĐ đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Hợp đồng mua bán khí với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (là Cổ đông lớn và là người có liên quan của Công ty) và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Trong tháng 07/2023, trên cơ sở Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã phê duyệt và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo Quyết định số 1824/QĐ-PVCFC ngày 18/07/2023, Quy chế hoạt động của HĐQT kèm theo Quyết định số 1823/QĐ-PVCFC ngày 18/07/2023 để thực hiện và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quy chế quản trị Công ty quy định các nguyên tắc quản trị, cấu trúc quản trị, thành phần và hoạt động của HĐQT, các Ủy ban, trình tự tổ chức phiên họp và ban hành nghị quyết, quyết định,... giúp các hoạt động quản trị công ty của PVCFC có hiệu quả hơn.
 • Số lượng thành viên HĐQT, BKS, TGĐ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên:
  • Tất cả thành viên HĐQT: 7/7 người.
  • Tất cả thành viên Ban Kiểm soát: 3/3 người.
  • Tổng Giám đốc: 1/1 người.
  • Đại diện của đơn vị kiểm toán độc lập Deloitte Việt Nam: 1 người.
 • Tại phiên họp, Đoàn Chủ tịch đã mời bên thứ 3 (cổ đông) để tham gia Ban Kiểm phiếu để giám sát công tác kiểm phiếu nhằm đảm bảo tính khách quan và minh bạch.
 • Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 tổ chức vào ngày 10/01/2024, Công ty đã công bố thông tin tài liệu họp và gửi thư mời họp vào ngày 06/12/2023 (trước 35 ngày so với ngày tổ chức Đại hội). Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp truyền thống và bỏ phiếu điện tử (đã được quy định trong Điều lệ), qua đó tạo điều kiện tối đa để các cổ đông có thể tham gia và phát biểu ý kiến. Công ty cũng mở cổng biểu quyết trước giờ khai mạc 03 ngày để cổ đông có thể biểu quyết từ xa và tại cuộc họp cổ đông có thể đặt câu hỏi và trao đổi trực tuyến với Đoàn Chủ tịch.
 • Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường, cổ đông đã bầu thành viên HĐQT và thông qua việc sửa đổi và ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Điều lệ Công ty và sửa đổi/bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 • Trong tất cả các phiên họp ĐHĐCĐ của Công ty, cổ đông đều có quyền và được tạo điều kiện để tham gia phát biểu ý kiến. Các ý kiến của cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch đều được ghi chép trong biên bản Đại hội.