Báo cáo thường niên: PBCM

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

BAN ĐIỀU HÀNH

Danh sách thành viên Ban Điều hành
STT Họ và tên Chức vụ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1 Ông Văn Tiến Thanh Tổng Giám đốc 30.000 0,005667%
2 Ông Trần Chí Nguyện Phó Tổng Giám đốc 1.600 0,000302%
3 Ông Lê Ngọc Minh Trí Phó Tổng Giám đốc 1.600 0,000302%
4 Ông Nguyễn Tuấn Anh Phó Tổng Giám đốc 0 0,000000%
5 Nguyễn Thị Hiền Phó Tổng Giám đốc 0 0,000000%
6 Ông Nguyễn Thanh Tùng Phó Tổng Giám đốc 5.003 0,000945%
7 Ông Đinh Như Cường Kế toán trưởng 52.900 0,009992%
Những thay đổi trong Ban Điều hành

Trong năm 2021, Ban Điều hành PVCFC không có sự thay đổi.

BÁO CÁO NHÂN SỰ 2021
TỔNG CBNV NĂM 2021

1.022

người

Tổng quan lực lượng lao động

Tính đến thời điểm tháng 31/12/2021, tổng số lao động của Công ty là 1.022 CBNV. Cơ cấu lao động của Công ty phân theo phòng ban chức năng, giới tính, thời hạn hợp đồng lao động và trình độ chuyên môn được thể hiện như sau:

Đội ngũ kỹ sư PVCFC đang tiến hành kiểm tra máy móc tại Nhà Máy Đạm Cà Mau

Phân theo thời hạn hợp đồng lao động

Phân theo trình độ chuyên môn

Phân theo giới tính

Phân theo độ tuổi

Phân theo cấp quản lý

Theo khối chức năng

Tổng Giám đốc đang kiểm tra công tác vận hành tại phòng điều khiển trung tâm Nhà máy Đạm Cà Mau

Trong năm 2021, nhân sự bổ sung cho các ban, đơn vị và các chi nhánh, số lượng nhân sự tăng so với cuối kỳ năm 2020 là 50 người: trong đó chủ yếu tuyển dụng bổ sung cho lực lượng trực tiếp sản xuất thuộc Nhà máy Đạm Cà Mau và khối Kinh doanh - Công tác cán bộ: tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,... công tác quy hoạch cán bộ, đánh giá, phân loại cán bộ được thực hiện theo đúng quy định, quy trình, xuất phát từ nhu cầu thực tế, các cán bộ được bổ nhiệm đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ ở cương vị mới, góp phần vào việc xây dựng và phát triển Công ty.

Công ty thực hiện tốt chính sách Nhân viên, thỏa ước lao động tập thể, PVCFC tăng cường công tác đào tạo quản lý, bồi dưỡng thường xuyên, cập nhật kiến thức chuyên môn/nghiệp vụ và đào tạo nội bộ nhằm tăng cường công tác, kỹ năng vận hành - bảo dưỡng, tinh thần gắn kết đồng đội của đội ngũ nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện một số cải tiến thuộc lĩnh vực tiền lương, chế độ chính sách phục vụ cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty như: Rà soát Quy định trả lương trả thưởng đối với chức danh Quản lý khu vực, Quản lý khách hàng của Ban Kinh doanh; Dự thảo sửa đổi Quy chế Quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ phúc lợi, Chính sách nhân viên của Công ty….