Báo cáo thường niên: PBCM

HIỆU QUẢ KINH TẾ

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

Với việc chủ động triển khai quyết liệt và có hiệu quả các biện pháp kinh doanh cùng với sự hợp lực, quyết tâm, không ngừng đổi mới sáng tạo của toàn thể người lao động và sự quyết đoán của Ban Điều hành, PVCFC đã linh hoạt vượt qua những yếu tố bất lợi của đại dịch Covid-19 và đã ghi nhận kết quả rất đáng tự hào: Tổng doanh thu đạt 10.041,67 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.956,27 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 1.826,12 tỷ đồng, vượt 11% so với kế hoạch. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong suốt thời gian hoạt động của Công ty, mức đạt này tạo ra áp lực tăng trưởng cho năm 2022.

Tổng doanh thu 2019 - 2021

ĐVT: Tỷ đồng

Tổng doanh thu 2021

10.041,67

TỶ ĐỒNG

Tăng 10%
Lợi nhuận trước thuế

ĐVT: Tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế

ĐVT: Tỷ đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
STT Chỉ tiêu ĐVT TH 2020 Năm 2021 Tỷ lệ
KH Thực hiện So sánh (%)
A B C 1 2 3 4=3/2 5=3/1
II Chỉ tiêu tài chính hợp nhất
1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 7.700,33 9.168,32 10.041,67 110% 130%
2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 716,53 924,45 1.956,27 212% 273%
3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 662,45 867,50 1.826,12 211% 276%
4 Các khoản nộp NSNN Tỷ đồng 87,09 98,85 222,41 225% 255%
III Chỉ tiêu tài chính công ty mẹ
1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 7.663,86 9.132,59 10.056,63 110% 131%
2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 714,83 920,66 1.950,55 212% 273%
3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 661,56 864,57 1.821,83 211% 275%
4 Các khoản nộp NSNN Tỷ đồng 80,24 91,87 196,77 214% 245%
5 Tỷ suất LNTT/VĐL % 14% 17% 37% 212% 273%
6 Giá trị thực hiện đầu tư Tỷ đồng 112,89 96,84 72,58 75% 64%

TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP

NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

222,41

TỶ ĐỒNG

Tăng 255,35%
TẠO CÔNG ĂN VIỆC TRỰC TIẾP CHO

1.022

Người

Song song với các hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, PVCFC luôn tuân thủ các quy định về các khoản đóng góp cho Nhà nước. Năm 2021, PCVFC ghi nhận các khoản nộp ngân sách nhà nước 222,41 tỷ đồng, tăng 255,35% so với năm 2020.

Với việc trực tiếp sử dụng các lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau và các vùng lân cận, PVCFC đã đóng góp một phần không nhỏ cho ngân sách tỉnh thông qua việc nộp các khoản thuế, sử dụng các dịch vụ của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, tăng nhu cầu sử dụng các dịch vụ sinh hoạt trong đời sống dân sinh nơi Công ty đặt trụ sở, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Cùng với các Công ty trong cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các doanh nghiệp tại đây đã đóng góp trên 40% nguồn thu ngân sách và tạo ra trên 30% việc làm cho lao động địa phương, Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau là động lực kinh tế quan trọng giúp Tỉnh Cà Mau “bừng sáng” nơi cực Nam Tổ quốc.

Cũng trên cơ sở nền tảng của cụm Công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau, hạ tầng khu công nghiệp, hệ thống đường giao thông, điện, cấp thoát nước, sân bay đã được hình thành giúp Cà Mau khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, nuôi trồng xuất khẩu thủy sản cũng như kết nối gần hơn với các tỉnh, thành phố trong cả nước.