Báo cáo thường niên: PBCM

CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm
Ông Trần Ngọc Nguyên Chủ tịch HĐQT 10/01/2019 Các thành viên HĐQT không nắm giữ các chức vụ quản lý, điều hành tại các công ty khác liên quan; không sở hữu chéo đối với nhà cung cấp hoặc các bên liên quan. 0 0%
Ông Văn Tiến Thanh TV HĐQT 12/6/2018 30.000 0,005667%
Ông Trần Mỹ TV HĐQT 15/01/2015 (ĐHĐCĐ bầu lại: 25/6/2020) 2.900 0,000548%
Ông Nguyễn Đức Hạnh TV HĐQT 25/6/2020 8.000 0,001511%
Nguyễn Minh Phượng TV HĐQT độc lập 24/4/2019 27/4/2021 - -
Ông Lê Đức Quang TV HĐQT độc lập 25/6/2020 27/4/2021 0 0%
Ông Lê Đức Quang TV HĐQT 27/4/2021 0 0%
Ông Trương Hồng TV HĐQT độc lập 27/4/2021 0 0%
Ông Đỗ Thị Hoa TV HĐQT độc lập 27/4/2021 0 0%

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ủy ban Quản trị, Nhân sự và Lương thưởng

Ngày 4/8/2021, Hội đồng Quản trị PVCFC đã ra Quyết định số 1735/QĐ-PVCFC về việc bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Quản trị, Nhân sự và Lương thưởng gồm các ủy viên sau:

 • Ông Trương Hồng, Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch Ủy ban Quản trị, Nhân sự và Lương thưởng
 • Ông Nguyễn Đức Hạnh, Thành viên HĐQT - Thành viên Ủy ban Quản trị, Nhân sự và Lương thưởng;
 • Ông Trần Mỹ, thành viên HĐQT - Thành viên Ủy ban Quản trị, Nhân sự và Lương thưởng;
Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro

Ngày 4/8/2021, Hội đồng Quản trị PVCFC đã ra Quyết định số 1736/QĐ-PVCFC về việc bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro gồm các ủy viên sau:

 • Đỗ Thị Hoa, Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro;
 • Ông Trần Mỹ, Thành viên HĐQT - Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro;
 • Ông Lê Đức Quang, Thành viên HĐQT - Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro;

Phó Giám đốc Nguyễn Thị Hiền và đội ngũ kỹ sư PVCFC trong buổi lễ chính thức ra mắt sản phẩm NPK Cà Mau

Hoạt động của Hội đồng Quản trị

 • Các thành viên HĐQT đã thực hiện nghiêm túc theo quy chế đã được ban hành như Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.
 • HĐQT đã rà soát, cập nhật trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với các quy định hiện hành và theo hướng phù hợp với thông lệ tốt nhất về quản trị công ty qua đó quy định rõ vai trò và trách nhiệm của HĐQT, từng TVHĐQT, TGĐ và cơ chế phối hợp giữa HĐQT/TGĐ/BKS để phát huy hiệu quả hoạt động của HĐQT.
 • HĐQT đã ban hành các Quy chế, Quy định, Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ, thống nhất định hướng tạo điều kiện để Ban Tổng Giám đốc điều hành các mặt hoạt động của Công ty, xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.
 • Với nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã lập kế hoạch và thực hiện nghiêm túc quyền và trách nhiệm của mình; thường xuyên có sự trao đổi về nội dung và phương hướng công tác đi đến thống nhất trong chỉ đạo. Thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch hoạt động của HĐQT, đảm bảo các hoạt động phù hợp với tình hình quản trị thực tiễn.
 • Theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời có ý kiến với Tổng Giám đốc theo trách nhiệm, quyền hạn của HĐQT.
 • Hoạt động quản trị Công ty đều theo đúng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc trong việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ, và các Nghị quyết/quyết định của HĐQT bao gồm việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty.
 • Thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định, qua đó đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề: Kết quả SXKD năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2020 của Ban QLĐH và kế hoạch năm 2021 của HĐQT, BKS; Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty; thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. ĐHĐCĐ cũng đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo đúng quy định và đảm bảo tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập theo quy định. HĐQT đã ra các Nghị quyết liên quan để Ban điều hành thực hiện.
 • HĐQT đã thực hiện việc rà soát, cập nhật mục tiêu kế hoạch phát triển đến năm 2025 với 5 mũi chiến lược và định hướng phát triển đến năm 2035-2045 của Công ty, thường xuyên xem xét đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.
 • Thuê Công ty tài chính Quốc tế (IFC) đánh giá và xây dựng hoạt động của HĐQT theo thông lệ tốt, qua đó tiếp tục thực hiện các công việc chi tiết theo các khuyến nghị để nâng cao năng lực quản trị Công ty.
 • Thành lập 02 ủy ban (UB): UB KT&QTRR (A&R) và UB QT-NS< (CGRN) trực thuộc HĐQT, trong đó TV HĐQT độc lập làm chủ tịch các ủy ban, để tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, công tác quản trị và các lĩnh vực khác, theo chức năng nhiệm vụ. Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ chi tiết cho các thành viên của ủy ban.
 • Thuê Công ty TNHH Deloite Việt Nam để tư vấn, hỗ trợ xây dựng và chuẩn hóa các hoạt động của Ban KTNB theo thông lệ tốt, tập trung cho kiểm soát rủi ro, tư vấn tối ưu hiệu quả cho Công ty.
 • Trong năm 2021, HĐQT đã họp 12 phiên theo định kỳ 1 lần/tháng và 34 lần lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của Công ty, xem xét tình hình sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư, đặc biệt đôn đốc tiến độ dự án NPK và có chỉ đạo kịp thời trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Ngoài ra HĐQT còn tổ chức và tham gia 39 phiên họp/đào tạo khác (21 cuộc họp chuyên đề, 9 buổi đào tạo và 9 cuộc họp ngắn để xử lý các tờ trình của TGĐ) để trao đổi chuyên sâu các công việc chuyên môn hay định hướng chiến lược và chỉ đạo Ban điều hành triển khai, thực hiện.
 • Các phiên họp của HĐQT đều được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, tài liệu phiên họp được Thư ký Công ty tổng hợp và gửi trước phiên họp theo quy định.
 • Cuộc họp đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT được tổ chức vào cuộc họp cuối cùng của HĐQT trong năm (24/12/2021) với thành phần tham gia: tất cả các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGĐ và các lãnh đạo quản lý khác với sự hỗ trợ của Thư ký Công ty – Phụ trách Quản trị Công ty.
 • Tiêu chí đánh giá: Sử dụng biểu mẫu đánh giá chuẩn của tư vấn IFC bao gồm 36 câu hỏi, được chia thành 5 phần, gồm: i) Thẩm quyền và thông tin chung, ii) Cơ cấu thành phần nhân sự HĐQT, iii) Cơ cấu các Ủy ban, iv) Quy chế làm việc, v) Nghĩa vụ và trách nhiệm với thang điểm từ 1-5.

Đội ngũ lãnh đạo PVCFC trong buổi kiểm tra định kỳ Nhà máy Đạm Cà Mau

Kết quả

 • Theo kết quả đánh giá của các TVHĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2021, về cơ bản, các tiêu chí đánh giá về cơ cấu và các hoạt động của HĐQT trong năm 2021 đều đạt kết quả tốt. HĐQT Công ty đã có cơ cấu phù hợp, đa dạng về lĩnh vực chuyên môn, giới tính và có nhiều kinh nghiệm liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.
 • Thành viên HĐQT độc lập đảm bảo quy định về số lượng và tiêu chí độc lập. Các thành viên HĐQT độc lập đã làm việc và cho ý kiến khách quan về các vấn đề thuộc thẩm quyền, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan.
 • HĐQT xây dựng kế hoạch cụ thể, thuận lợi cho việc phối hợp triển khai bên cạnh việc phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT chi tiết, rõ ràng dựa trên năng lực chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm của từng TV HĐQT đã đóng góp hiệu quả cho hoạt động của HĐQT.
 • Việc thành lập 2 Ủy ban và Ban hành các quy chế giúp HĐQT nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả năng lực quản trị của Công ty.
 • Trên cơ sở các Quy định về hoạt động của HĐQT, năm 2021, các TVHĐQT đã phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, đã xem xét và biểu quyết các vấn đề về toàn diện các mặt hoạt động của Công ty, kịp thời xử lý các vấn đề cấp bách, phê duyệt chiến lược phát triển Công ty để TGĐ triển khai thực hiện, đạt được kết quả SXKD năm 2021 một cách xuất sắc.
 • Tóm lại, năm 2021 hoạt động của HĐQT tương đối tốt, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, vượt qua khó khăn thách thức và góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao. Các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền HĐQT về quản trị, quản trị rủi ro, tuân thủ, giám sát thực hiện chiến lược, nhân sự và lương thưởng đã được thực thi nghiêm túc. Các ý kiến đề xuất nâng cao hiệu quả kèm theo các ý kiến đánh giá đều được ghi nhận và triển khai tổ chức thực hiện. Về cá nhân, các thành viên HĐQT đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm bổn phận của mình.

HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT đã phân công cho từng thành viên HĐQT phụ trách chuyên môn cho từng lĩnh vực. Theo đó các Thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ kiểm tra, giám sát, đôn đốc BĐH trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, chủ động trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các phương hướng hoạt động SXKD.

TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT TRÊN CƠ SỞ NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG ĐÃ THỰC HIỆN TỐT VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH, GÓP PHẦN GIÚP CÔNG TY HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021 ĐƯỢC ĐHĐCĐ GIAO.

Lãnh đạo PVCFC trong buổi họp định kỳ giao ban với khối sản xuất

Hoạt động của HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc tập thể và có phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

Để nâng cao công tác quản trị Công ty theo thông lệ tốt, HĐQT đã thành lập Ủy ban Quản trị, Nhân sự và Lương thưởng (UB QTNS<) và Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro (UB KT&QTRR), HĐQT đã phê duyệt chức năng nhiệm vụ, quy chế để các Ủy ban triển khai thực hiện. Các Ủy ban đã họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ủy ban. Phê duyệt kế hoạch hoạt động cho Ban KTNB để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy hiệu quả vai trò kiểm toán nội bộ trong Công ty.

Về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

 • Các thành viên HĐQT độc lập đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD của Công ty, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ để đảm bảo lợi ích chung của Công ty và Cổ đông.
 • Thành viên HĐQT độc lập của PVCFC đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia cho ý kiến, biểu quyết các vấn đề quyết định của HĐQT. Các ý kiến đóng góp của thành viên HĐQT độc lập trong lĩnh vực được phân công trong năm 2021 đã thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm, đảm bảo sự khách quan và độc lập.

Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT Công ty

 • HĐQT PVCFC đã xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công cho từng thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực cụ thể, theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy kiến thức, kinh nghiệm của từng thành viên và tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.
 • Hoạt động của HĐQT tuân thủ các nguyên tắc về quản trị công ty được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và các quy định khác của Pháp luật.
 • HĐQT đã hoạt động tuân thủ các quy định về quản trị công ty niêm yết, đảm bảo các điều kiện thuận lợi để thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.
 • HĐQT đã thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định hiện hành. HĐQT cũng đã thường xuyên xem xét cập nhật, điều chỉnh phân cấp cho Ban Điều hành để giảm bớt sự tham gia vào các hoạt động cụ thể, qua đó đã tập trung nhiều hơn vào công tác định hướng, giám sát.
 • HĐQT thường xuyên rà soát, cập nhật các mục tiêu kế hoạch đảm bảo các hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển Công ty, xây dựng chiến lược dài hạn để Công ty ngày càng phát triển bền vững.
 • HĐQT đã chú trọng việc nâng cao năng lực quản trị Công ty qua việc thuê các đơn vị tư vấn (IFC, Deloitte…) để đánh giá tình hình quản trị Công ty, qua đó xây dựng lộ trình để phù hợp với thông lệ quản trị công ty tốt; thành lập 02 Ủy ban (Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro, Ủy ban Quản trị - Nhân sự và Lương thưởng) để tăng cường công tác quản trị và phát huy vai trò giám sát của các ủy ban. (Mặc dù Công ty áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý theo điểm a, khoản 1 điều 137, Luật doanh nghiệp 2020 gồm ĐHĐCĐ, HĐQT, TGĐ và BKS, không bắt buộc phải có các Ủy ban).
 • HĐQT, Ban TGĐ và BKS đã có sự phối hợp tốt trong xử lý công việc để đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được thông suốt và đạt hiệu quả cao nhất.

ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tất cả các thành viên HĐQT đều có kinh nghiệm và đã được đào tạo về quản trị công ty.

Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT đã chủ động tham gia các lớp tập huấn, hội thảo,… về công tác quản trị công ty, các thông lệ tốt về quản trị công ty trong khu vực và thế giới do Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), Deloitte, Viện thành viên HĐQT (VIOD),... tổ chức, để kịp thời nắm bắt và cập nhật các quy định, chính sách mới, đáp ứng nhu cầu công việc.