Báo cáo thường niên: PBCM

TỔNG QUAN BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN, PVCFC LUÔN ĐẶT MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC KẾT HỢP VỚI VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG VỀ KINH TẾ TRÊN NGUYÊN TẮC ĐẢM BẢO SỰ HÀI HÒA LỢI ÍCH GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUAN, BỀN VỮNG CỦA MÔI TRƯỜNG, HƯỚNG ĐẾN SỰ PHỒN THỊNH CỦA CỘNG ĐỒNG, XÃ HỘI. DO ĐÓ, BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐƯỢC XÂY DỰNG NHƯ MỘT CẦU NỐI GIỮA PVCFC VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN, GIÚP LÀM RÕ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN.

THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN BÁO CÁO BỀN VỮNG, BÊN CẠNH KHÍA CẠNH VỀ KINH TẾ, PVCFC CŨNG NHÌN NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM, NHỮNG ĐÓNG GÓP VỀ MẶT XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG, TỪ ĐÓ GIÚP PVCFC CÂN BẰNG ĐƯỢC CÁC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP VÀ XÃ HỘI TRONG NHỮNG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH KẾ TIẾP.

NỘI DUNG BÁO CÁO

Năm 2021, PVCFC chủ trương áp dụng Hướng dẫn thực hiện Báo cáo phát triển bền vững theo Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp lập Báo cáo thường niên của Vietnam Annual Report Awards (ARA), Hướng dẫn công bố thông tin về môi trường & xã hội của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước IFC và Thông tư 96/2020/TT-BTC Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ Tài chính. Ngoài ra, chúng tôi còn tham khảo Bộ tiêu chuẩn GRI trong việc xác định các lĩnh vực trọng yếu tác động đến các bên liên quan để có cái nhìn tổng quát và toàn diện nhằm xây dựng nội dung Báo cáo phát triển bền vững và đưa ra những chiến lược kinh doanh bền vững trong tương lai.

PHẠM VI BÁO CÁO

Báo cáo được thực hiện tại Việt Nam, về lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón. Báo cáo được lập cho Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) bao gồm: Mọi thông tin và kết quả hoạt động của Công ty mẹ và 01 Công ty con - Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC).

KỲ BÁO CÁO

Thông tin và dữ liệu trong báo cáo được cập nhật cho năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, bắt đầu từ ngày 01/01/2021 và kết thúc ngày 31/12/2021. Các báo cáo về hoạt động an toàn lao động, xã hội, môi trường được tổng hợp từ các hoạt động chính được thực hiện tại Công ty mẹ và Công ty thành viên. Báo cáo phản ánh kết quả hoạt động trong năm 2021, đồng thời đề cập đến định hướng và mục tiêu trong những năm tới đối với vấn đề phát triển bền vững của Công ty.

CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH NỘI DUNG BÁO CÁO

Cách tiếp cận các vấn đề về phát triển bền vững tại PVCFC xuất phát từ mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững trong dài hạn của Công ty kết hợp với các mục tiêu phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, từ đó đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của toàn xã hội.

Năm 2021 là năm thứ 7 PVCFC đề cập đến nội dung Báo cáo phát triển bền vững và được thể hiện trong nội dung 01 chương thuộc Báo cáo thường niên. Những vấn đề liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững tiếp tục được Công ty đánh giá và xem xét trong mối tương quan với hoạt động hiện tại, sát sao thực tế, nắm bắt hiện trạng và xác định rõ các vấn đề trọng yếu để từ đó thực hiện rà soát, cập nhật cũng như thể hiện đầy đủ hơn trong nội dung Báo cáo phát triển bền vững các năm kế tiếp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành của Quý vị để nội dung báo cáo được thực hiện minh bạch và đầy đủ hơn. Mọi ý kiến đóng góp liên quan đến vấn đề phát triển bền vững, vui lòng gửi về địa chỉ: