Báo cáo thường niên: PBCM

CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU

PVCFC TIẾP CẬN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN QUA NHIỀU KÊNH TƯƠNG TÁC VÀ BẰNG NHIỀU HÌNH THỨC KHÁC NHAU. CHÚNG TÔI LUÔN TÌM HIỂU NGUYỆN VỌNG VÀ SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỂ MỌI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NGÀY CÀNG HIỆU QUẢ HƠN.

Đặc biệt là các vấn đề:

CÁC BƯỚC XÁC VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU

Bước 1: Xác định tổng thể các vấn đề có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PVCFC, cũng như tác động đến mối quan tâm của các bên liên quan.

  • Phân tích thị trường, phân tích ngành phân bón.
  • Tham vấn ý kiến khách hàng, đối tác và cổ đông, nhà đầu tư, để tiến hành phân tích.
  • Tham vấn ý kiến chuyên gia, đơn vị tư vấn trong các dự án chiến lược cụ thể.

Bước 2: Lập danh sách rút gọn các vấn đề trọng yếu ảnh hưởng tới PVCFC và có tác động đến mối quan tâm của các bên liên quan.

  • Lựa chọn các vấn đề trọng yếu được các bên liên quan quan tâm sau đó tiến hành thu thập ý kiến lãnh đạo PVCFC.
  • Căn cứ mức độ hợp lý, mức độ ưu tiên để lập danh sách rút gọn các vấn đề trọng yếu.

Bước 3: Lựa chọn và phân tích các vấn đề trọng yếu. Xây dựng ma trận các vấn đề trọng yếu.

Bước 4: Rà soát, đánh giá phê duyệt các vấn đề trọng yếu. Tiến hành lấy ý kiến của các bên liên quan về các vấn đề trọng yếu đã đưa vào báo cáo.

MA TRẬN CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU

TẦM QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI PVCFC