Báo cáo thường niên: PBCM

QUẢN TRỊ HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan kết hợp với các thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp, bên cạnh việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu quản trị theo hướng ngày càng vững mạnh và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, PVCFC đã xây dựng một khung quản trị (trong đó bao gồm cả quản trị doanh nghiệp hướng đến Phát triển bền vững) bao gồm Điều lệ, các quy chế, quy định và văn bản pháp quy trong nội bộ Tập đoàn nhằm tạo ra một hệ thống quản trị chuyên nghiệp, xuyên suốt, minh bạch và hiệu quả từ Công ty Mẹ đến các đơn vị thành viên. Từ đó, PVCFC không chỉ đảm bảo được nguyên tắc quản trị cao nhất của mình là đảm bảo lợi ích của các cổ đông, đồng thời hài hòa được các mục tiêu phát triển và thể hiện trách nhiệm với xã hội và môi trường.

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ BỀN VỮNG TẠI PVCFC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  • Chỉ đạo chung về các vấn đề chiến lược của Công ty liên quan đến phát triển bền vững.
  • Phê duyệt các mục tiêu và kế hoạch hành động.
BAN ĐIỀU HÀNH
  • Xây dựng và trình HĐQT các mục tiêu và kế hoạch hành động về phát triển bền vững của PVCFC.
  • Chia sẻ chiến lược, mục tiêu và kế hoạch phát triển bền vững trong toàn Công ty.
CÁC KHỐI VÀ BỘ PHẬN CHỨC NĂNG
  • Triển khai và hiện thực hóa kế hoạch phát triển bền vững theo định hướng của Ban Điều hành.
NHÂN VIÊN
  • Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hàng ngày liên quan đến các mục tiêu về phát triển bền vững của PVCFC.
Mô hình quản trị công ty của PVCFC được thực hiện dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố:
  • Nền tảng cơ cấu quản trị công ty vững chắc: Cơ cấu quản trị của PVCFC có đầy đủ các chủ thể quản trị của một công ty niêm yết, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, các Ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành.
  • Phù hợp thông lệ và pháp luật Việt Nam: Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, khuôn khổ pháp lý của Việt Nam và các quy chế quản trị cho công ty niêm yết.
  • Áp dụng thống nhất các công cụ quản trị doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị

Thiết lập vai trò trách nhiệm và cam kết rõ ràng của HĐQT được quy định trong điều lệ

Thiết lập HĐQT có năng lực và chuyên nghiệp

Bảo đảm vai trò lãnh đạo hiệu quả và độc lập của HĐQT

Thành lập các ban trực thuộc HĐQT

Bảo đảm hoạt động hiệu quả của HĐQT

Thiết lập và duy trì văn hóa đạo đức Công ty: Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức

Quan hệ với các bên liên quan

Tăng cường tham gia hiệu quả của các bên có liên quan: Bộ quy tắc ứng xử

Các quyền cổ đông

Thiết lập khuôn khổ để đảm bảo quyền của cổ đông: Bộ quy tắc ứng xử

Công bố thông tin và minh bạch

Tăng cường hoạt động CBTT: CBTT đảm bảo đúng theo quy định về công ty niêm yết

Môi trường kiểm soát

Thiết lập khung quản trị rủi ro và môi trường kiểm soát vững mạnh: Với vai trò giám sát là ban QTRR