Báo cáo thường niên: PBCM

CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát

Họ và tên Chức vụ đang nắm giữ tại PVCFC Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Số lượng cổ phần nắm giữ Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
Phan Thị Cẩm Hương Trưởng ban 15/01/2015 (ĐHĐCĐ bầu lại: 25/6/2020) 200 0,000038%
Ông Đỗ Minh Đương Thành viên 21/4/2016 2.000 0,000378%
Ông Trần Văn Bình Thành viên 27/4/2021 9 0,000002%
Ông Nguyễn Quốc Huy Thành viên 24/4/2019 (*)

(*) Ông Nguyễn Quốc Huy miễn nhiệm Kiểm soát viên kể từ ngày 27/4/2021.

Hoạt động của Ban Kiểm soát

Để công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao, Ban Kiểm soát đã xây dựng kế hoạch hoạt động sớm làm cơ sở triển khai thực hiện và đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Ban Kiểm soát đã nghiêm túc triển khai các nội dung trong kế hoạch hoạt động năm 2021; Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế; Thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGĐ việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quy chế, Quy định của Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty một cách thường xuyên, liên tục và chặt chẽ. Định kỳ hàng quý Ban Kiểm soát đều cẩn trọng xem xét, phân tích đánh giá các Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh và thẩm định các Báo cáo tài chính của công ty; Xem xét và có ý kiến đối với các văn bản, Quy chế trình HĐQT phê duyệt, chấp thuận; Giám sát công tác đầu tư xây dựng và triển khai định hướng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua việc tham dự các cuộc họp xây dựng, triển khai và các báo cáo liên quan; Thực hiện kiểm tra hoạt động tại một số Ban chức năng, đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên của Công ty; Giám sát việc thực hiện kiến nghị các đoàn thanh tra, kiểm tra, của đơn vị cấp trên; Tham gia các đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban và các cuộc họp có liên quan của Công ty.

Thông qua việc thực hiện các hoạt động trên, Ban Kiểm soát đã có những đánh giá cụ thể về kết quả đạt được của đơn vị, kịp thời chỉ ra những thiếu sót, hạn chế và cảnh báo những rủi ro đồng thời có những góp ý, kiến nghị những giải pháp đến Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

Với công tác kiểm tra, giám sát như trên, trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua.

CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tổ chức sáu (06) cuộc họp thông qua các vấn đề sau: Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BKS, xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát; thông qua các báo cáo trình ĐHĐCĐ; thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty; đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát. Cụ thể như sau:

Tham dự các cuộc họp của các thành viên:

STT Thành viên Ban Kiểm soát Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự họp đầy đủ
1 Phan Thị Cẩm Hương Trưởng BKS 6/6 100%
2 Ông Đỗ Minh Đương Kiểm soát viên 6/6 100%
3 Ông Nguyễn Quốc Huy Kiểm soát viên 1/6 17% (*)
4 Ông Trần Văn Bình Kiểm soát viên 5/6 83% (*)

(*) Ông Nguyễn Quốc Huy miễn nhiệm TV Ban kiểm soát từ ngày 27/4/2021; Ông Trần Văn Bình được bầu làm TV Ban kiểm soát từ ngày 28/4/2021.