Báo cáo thường niên: PBCM

ĐIỂM HẤP DẪN CỦA CỔ PHIẾU DCM
ĐỐI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

DCMTOP CỔ PHIẾU

HẤP DẪN

NGÀNH KINH DOANH
PHÂN BÓN TẠI VIỆT NAM

  • Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS): 3.073 VNĐ.
  • Tiềm năng tăng trưởng cao
  • Tốc độ tăng trưởng ngành phân bón: Dự kiến khoảng 1,6% trong giai đoạn 2019 - 2023.
  • Định hướng chiến lược rõ ràng
  • Quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế
  • Thông tin minh bạch
GIÁ TRỊ VỐN HÓA LỚN

> 1.000.000.000

USD

THANH KHOẢN CAO (KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TRUNG BÌNH 52 TUẦN TỪ 18/3/2021 - 18/3/2022 LÀ 5.456.007 CP)

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VỮNG MẠNH năm 2021

TỔNG TÀI SẢN:
Total Assets

11.072,12

tỷ đồng

TỔNG DOANH THU:
Total revenue

10.041,67

tỷ đồng

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ:
Profit before tax

1.956,27

tỷ đồng

LỢI NHUẬN SAU THUẾ:
Profit after tax

1.826,12

tỷ đồng

TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG (CAGR) TRUNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2017 - 2021
Tỷ lệ tăng trưởng Vốn chủ sở hữu 3,98%
Tỷ lệ tăng trưởng Doanh thu thuần 11,42%
Tỷ lệ tăng trưởng Lợi nhuận trước thuế 23,56%
Tỷ lệ tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế 23,28%