Báo cáo thường niên: PBCM

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Số 2001012298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 24 tháng 3 năm 2011 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất lần thứ 6 ngày 14 tháng 6 năm 2018.
Hội đồng Quản trị
Ông Trần Ngọc Nguyên Chủ tịch
Ông Nguyễn Đức Hạnh Thành viên
Ông Văn Tiến Thanh Thành viên
Ông Trần Mỹ Thành viên
Ông Trương Hồng Thành viên
(bổ nhiệm ngày 28 tháng 4 năm 2021)
Đỗ Thị Hoa Thành viên
(bổ nhiệm ngày 28 tháng 4 năm 2021)
Ông Lê Đức Quang Thành viên
(bổ nhiệm ngày 28 tháng 4 năm 2021)
Nguyễn Minh Phượng Thành viên HĐQT Độc lập
(miễn nhiệm ngày 28 tháng 4 năm 2021)
Ban Kiểm soát
Phan Thị Cẩm Hương Trưởng ban
Ông Đỗ Minh Đương Thành viên
(bổ nhiệm ngày 28 tháng 4 năm 2021)
Ông Trần Văn Bình Thành viên
(bổ nhiệm ngày 28 tháng 4 năm 2021)
Ông Nguyễn Quốc Huy Thành viên
(từ nhiệm ngày 28 tháng 4 năm 2021)
Ban Tổng Giám đốc
Ông Văn Tiến Thanh Tổng Giám đốc
Ông Lê Ngọc Minh Trí Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Tuấn Anh Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Hiền Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Chí Nguyện Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Thanh Tùng Phó Tổng Giám đốc
Người đại diện theo pháp luật
Ông Văn Tiến Thanh Tổng Giám đốc
Trụ sở chính
Lô D, Khu Công nghiệp Phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Công ty kiểm toán
Công ty TNHH PwC (Việt Nam)