Báo cáo thường niên: PBCM

Các số liệu tài chính nổi bật năm 2021

THEO BCTC HỢP NHẤT NĂM 2021 SAU KIỂM TOÁN

TỔNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2021

11.072

TỶ ĐỒNG

TĂNG 2.355 TỶ ĐỒNG

so với cùng kỳ năm 2020

Trong đó:

TÀI SẢN NGẮN HẠN

TĂNG

3.298

tỷ đồng

TÀI SẢN DÀI HẠN

GIẢM

943

tỷ đồng


TỔNG NỢ PHẢI TRẢ CỦA CÔNG TY TẠI 31/12/2021

3.594

TỶ ĐỒNG

Trong đó:

NỢ NGẮN HẠN

3.187

tỷ đồng

NỢ DÀI HẠN

407

tỷ đồng

TỶ LỆ NỢ NGẮN HẠN TRÊN TÀI SẢN

28,8

%

TỶ LỆ NỢ DÀI HẠN TRÊN TÀI SẢN

3,7

%

TỔNG NỢ TRÊN TỔNG TÀI SẢN

32,5

%


CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN

CỦA CÔNG TY TẠI 31/12/2021

187

TỶ ĐỒNG

Trong đó:

TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

86

TỶ ĐỒNG

THU CỦA KHÁCH HÀNG

44

TỶ ĐỒNG


VỐN CHỦ SỞ HỮU

tính đến 31/12/2021

7.478

TỶ ĐỒNG

TĂNG 1.152 TỶ ĐỒNG

so với cùng kỳ năm 2020

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

năm 2021

1.826

TỶ ĐỒNG

TĂNG 1.164 TỶ ĐỒNG

so với cùng kỳ năm 2020


TỶ SUẤT SINH LỜI TRÊN TÀI SẢN ROA

18,46%

TỶ SUẤT SINH LỜI TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU ROE

26,46%