Báo cáo thường niên: PBCM

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG TRẦN NGỌC NGUYÊN

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Văn Tiến Thanh

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

ÔNG TRẦN MỸ

Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành

ÔNG NGUYỄN ĐỨC HẠNH

Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành

Ông Lê Đức Quang

Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành

Bà Đỗ Thị Hoa

Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập
Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro

Ông Trương Hồng

Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập
Chủ tịch Ủy ban Quản trị, Nhân sự và Lương thưởng

GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Văn Tiến Thanh

Tổng Giám đốc

Ông Trần Chí Nguyện

Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Ngọc Minh Trí

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Hiền

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Phó Tổng Giám đốc

Ông Đinh Như Cường

Kế toán trưởng

GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT

Bà Phan Thị Cẩm Hương

Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Đỗ Minh Đương

Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Quốc Huy

Thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm)

Ông Trần Văn Bình

Thành viên Ban Kiểm soát