Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

sort

Phân Bón Cà Mau

NPK CÀ MAU
20-10-10
NPK CÀ MAU
20-10-10
Đạm (Nts) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 10%
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU
16-16-8+13S+TE
NPK CÀ MAU
16-16-8+13S+TE
Đạm (Nts) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Lưu huỳnh (S) 13%
Kẽm (Zn) 1000 ppm
Boron (B) 500 ppm
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU
16-16-8 +TE
NPK CÀ MAU
16-16-8 +TE
Đạm (N) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Kẽm (Zn): 1000 ppm
Boron (B): 500 ppm
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU GOLD
16-16-8 +TE
NPK CÀ MAU GOLD
16-16-8 +TE
Đạm (Nts) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Kẽm (Zn): 1100 ppm
Boron (B): 600 ppm
Độ ẩm 2%