Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

sort

Phân Bón Cà Mau

DAP CÀ MAU
18-46 ( NÂU ĐEN )
DAP CÀ MAU
18-46 ( NÂU ĐEN )
Đạm (N) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 46%
Cadimi (Cd) 12 ppm
Độ ẩm 2%
DAP CÀ MAU
18-46 ( HẠT XANH )
DAP CÀ MAU
18-46 ( HẠT XANH )
Đạm (N) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 46%
Cadimi (Cd) 12 ppm
Độ ẩm 2%
DAP CÀ MAU
18-46 ( HẠT ĐEN )
DAP CÀ MAU
18-46 ( HẠT ĐEN )
Đạm (N) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 46%
Cadimi (Cd) 12 ppm
Độ ẩm 2%
N46.PLUS CÀ MAU
N46.PLUS CÀ MAU
Đạm (N) 46%
N-(n-butyl) thiophosphoric triamide (NBPT) 230 ppm
Dicyandiamide (DCD) 950 ppm
Biuret 0.99%
Độ ẩm 1.0%
KALI CÀ MAU 61
( MIỂNG ĐỎ )
KALI CÀ MAU 61
( MIỂNG ĐỎ )
Kali (K2Ohh) 61%
Độ ẩm 0.5%
Kích thước hạt ≥ 2 mm 97%
KALI CÀ MAU 61
( BỘT ĐỎ )
KALI CÀ MAU 61
( BỘT ĐỎ )
Kali (K2Ohh)  61% 
Độ ẩm 0,5%

NPK CÀ MAU
16-16-8
NPK CÀ MAU
16-16-8
Đạm (N) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Độ ẩm 1.5%
NPK CÀ MAU
19-9-19
NPK CÀ MAU
19-9-19
Đạm (N) 19%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 9%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 19%
Độ ẩm 1.5%
NPK CÀ MAU
16-16-13
NPK CÀ MAU
16-16-13
Đạm (N) 16% 
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 13%
Độ ẩm 1.5%