Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

sort

Chứng nhận sản phẩm

Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Ba, 12/01/2021
TCCS_Urea thương mại_06122021
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Sáu, 24/05/2019
TCCS-N46Plus-24052019
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Năm, 23/05/2019
TCCS_Urea thương mại_23052019
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Năm, 07/03/2019
TCCS_Phân bón hỗn hợp NPK 16-16-8_07032019
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Hai, 10/12/2018
TCCS_NPK Cà Mau 16-16-8+13S+TE và DAP Cà Mau 18-46_10122018
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Sáu, 25/05/2018
TCCS_Urea thương mại_25052018
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Tư, 23/05/2018
TCCS_Kali MOP thương mại_23032018
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Hai, 23/04/2018
TCCS_NPK_16_16_8_13S_Mg_23042018
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Tư, 11/04/2018
TCCS_NPK_16_16_8_11042018
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Sáu, 23/03/2018
TCCS_Kali MOP thương mại_23032018