Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

sort

Chứng nhận sản phẩm

Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Hai, 05/12/2022
77. TCCS NPK GOLD 18-16-8+13S+TE-REV1
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Hai, 05/12/2022
68. TCCS NPK GOLD 20-10-10-REV2
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Hai, 05/12/2022
70. TCCS NPK GOLD 20-20-15-REV1
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Hai, 05/12/2022
74. TCCS NPK GOLD 20-20-15+TE-REV2
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Hai, 05/12/2022
59. TCCS NPK GOLD 28-8-8-REV1
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Hai, 05/12/2022
60. TCCS NPK GOLD 15-6-25-REV1
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Hai, 05/12/2022
55. TCCS NPK 30-9-9-REV1
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Hai, 05/12/2022
57. TCCS NPK GOLD 11-26-26-REV1
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Hai, 05/12/2022
53. TCCS NPK 20-20-15 + TE-REV1
Tiêu chuẩn Cơ sở
Thứ Hai, 05/12/2022
53. TCCS NPK 20-20-15 + TE-REV1