Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

sort

Phân bón Cà Mau

URÊ HẠT ĐỤC
URÊ HẠT ĐỤC
Đạm (N) 46.3%
Biurét 0.99%
Độ ẩm 0.5%
NPK CÀ MAU
18-18-6-Gold
NPK CÀ MAU
18-18-6-Gold
Đạm (N) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 18%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 6%
Độ ẩm 2%

NPK CÀ MAU
18-8-18 Gold
NPK CÀ MAU
18-8-18 Gold
Đạm (N) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh)  8%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 18%
Độ ẩm 2%

NPK CÀ MAU
16-16-12
NPK CÀ MAU
16-16-12
Đạm (N) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 12%
Độ ẩm 2%

NPK CÀ MAU
20-10-15
NPK CÀ MAU
20-10-15
Đạm (N) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 15%
Độ ẩm 2%

NPK CÀ MAU
18-6-18
NPK CÀ MAU
18-6-18
Đạm (N) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh)  6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 18%
Độ ẩm 2%

NPK CÀ MAU
15-6-20 Gold
NPK CÀ MAU
15-6-20 Gold
Đạm (N) 15%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 20%
Độ ẩm 2%

NPK CÀ MAU
17-7-17
NPK CÀ MAU
17-7-17
Đạm (N) 17%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 7%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 17%
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU
18-6-18 Gold
NPK CÀ MAU
18-6-18 Gold
Đạm (N) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 18%
Độ ẩm 2%