Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

sort

Phân Bón Cà Mau

NPK CÀ MAU
20-5-5
NPK CÀ MAU
20-5-5
Đạm (Nts) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 5%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 5%
Độ ẩm 2%

NPK CÀ MAU
22-5-6
NPK CÀ MAU
22-5-6
Đạm (Nts) 22%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 5%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 6%
Độ ẩm 2%

N46.TRUE
N46.TRUE
Đạm (N) 46.1%
Biurét 1 %
Độ ẩm 1 %

NPK CÀ MAU GOLD
18-18-6
NPK CÀ MAU GOLD
18-18-6
Đạm (Nts) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 18%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 6%
Độ ẩm 2%

NPK CÀ MAU GOLD
18-8-18
NPK CÀ MAU GOLD
18-8-18
Đạm (Nts) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh)  8%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 18%
Độ ẩm 2%

NPK CÀ MAU
16-16-12
NPK CÀ MAU
16-16-12
Đạm (Nts) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 12%
Độ ẩm 2%

Chứng nhận sản phẩm

Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Năm, 29/12/2022
CoA_220727HH635
Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Năm, 29/12/2022
CoA_220728UR01
Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Năm, 29/12/2022
CoA_220727HH26
Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Năm, 29/12/2022
CoA_220729UR01
Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Năm, 29/12/2022
CoA_220728HH26
Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Năm, 29/12/2022
CoA_220730UR01