Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

sort

Phân Bón Cà Mau

NPK CÀ MAU GOLD 20-10-10
NPK CÀ MAU GOLD 20-10-10
Đạm tổng số (Nts) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 10%
Kẽm (Zn) 100 ppm
Bo (B) 100 ppm
Độ ẩm 2%

NPK CÀ MAU GOLD 20-15-8
NPK CÀ MAU GOLD 20-15-8
Đạm tổng số (Nts) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Độ ẩm 2% 

NPK CÀ MAU GOLD 17-6-17
NPK CÀ MAU GOLD 17-6-17
Đạm (Nts) 17%
Lân hữu hiệu (P2O5hh)  6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 17%
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU 18-6-18
NPK CÀ MAU 18-6-18
Đạm (Nts) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh)  6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 18%
Độ ẩm 2,0%

NPK CÀ MAU 16-8-16
NPK CÀ MAU 16-8-16
Đạm (Nts) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 8%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 16%
Độ ẩm 2%

NPK CÀ MAU GOLD
22-5-6
NPK CÀ MAU GOLD
22-5-6
Đạm tổng hợp (Nts) 22%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 5%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 6%
Kẽm (Zn) 100 ppm
Bo (B) 100 ppm
Độ ẩm 2%

Chứng nhận sản phẩm

Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Năm, 22/02/2024
CoA-240205HH29
Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Năm, 22/02/2024
CoA-240204HH29
Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Năm, 22/02/2024
CoA-240204HH28
Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Năm, 22/02/2024
CoA-240203HH28
Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Năm, 22/02/2024
CoA-240202HH28
Chứng thư chất lượng (COA)
Thứ Năm, 22/02/2024
CoA-240202HH43