Theo kế hoạch, vào ngày 11/06/2024, tại Văn phòng Công ty, số 173-179 Trương Văn Bang, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM), tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 11 tháng 06

Đại hội sẽ họp truyền thống (trực tiếp) kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Nội dung chương trình họp gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2023 của Ban quản lý, Điều hành và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh và cập nhật Điều lệ Công ty.

Nhà máy Đạm Cà Mau vận hành an toàn ổn định

Năm 2023, kinh tế thế giới chịu tác động lớn từ địa chính trị, chiến tranh lan rộng; chính sách của FED tiếp tục duy trì lãi suất từ 5%-5,25% cao nhất trong 22 năm qua. Trong khi đó thị trường phân bón chứng kiến sự biến động khó lường, giá đảo chiều rất nhanh và duy trì ở vùng trũng (thấp hơn 14% so với kế hoạch và giảm 35% so với cùng kỳ năm 2022); sản xuất nông nghiệp dịch chuyển chậm hơn các năm nên các hoạt động xúc tiến bán hàng, công tác tiêu thụ bị ảnh hưởng; trong khi đó giá dầu vẫn duy trì ở mức cao tăng 18% so với kế hoạch. Các chính sách như Luật thuế VAT vẫn gây bất lợi cho hàng sản xuất trong nước trong bối cảnh dư cung, hàng nhập khẩu từ các nước về Việt Nam vẫn tăng ồ ạt.

Trước bối cảnh, tình hình mới nhiều biến động, dựa trên nền tảng Nguồn lực, Hệ thống quản trị, Văn hóa đội ngũ, Phân bón Cà Mau xác định phương châm hành động xuyên suốt cả năm là “Nỗ lực không ngừng - Thay đổi phát triển”, PVCFC chủ động quản trị biến động, luôn bám sát diễn biến thị trường, luôn có phương án cập nhật điều chỉnh để ra quyết định phù hợp. PVCFC tiến hành các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, bến bãi, tối ưu hóa sản xuất, áp dụng nền tảng thông minh vào quản trị điều hành giúp công tác quản trị chi phí tối ưu. PVCFC luôn tự đặt ra những mục tiêu cao, áp lực lớn để triển khai xuyên suốt từ đầu năm 2023. Tất cả các biện pháp này đã giúp PVCFC hiện thực hóa kế hoạch SXKD năm 2023 được ĐHĐCĐ giao bằng các con số cụ thể và ấn tượng.

Thúc đẩy kinh doanh quốc tế, thương hiệu Phân Bón Cà Mau đã có mặt tại hơn 18 quốc gia thế giới 

Về kết quả hoạt động của PVCFC: Sản lượng sản xuất đạt 955,57 nghìn tấn, đạt 101% so với kế hoạch, đạt 104% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng sản xuất NPK đạt 151,11 nghìn tấn đạt 103% so với kế hoạch, đạt 131% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng tiêu thụ urê đạt 866,03 nghìn tấn, đạt 100,5% so với kế hoạch, đạt 103% so với cùng kỳ năm 2022. 

Sản lượng tiêu thụ NPK đạt 138,61 nghìn tấn, đánh dấu sự xâm nhập thị trường ấn tượng của NPK Cà Mau, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với các đơn vị sản xuất kinh doanh NPK uy tín và lâu đời trên thị trường.

Phân Bón Cà Mau tích cực triển khai nhiều chương trình xúc tiến bán hàng đến đa dạng khách hàng đại lý, nông dân

Dù sản lượng sản xuất của Công ty tăng nhưng do mùa vụ đến trễ so với dự báo, giá bán quay đầu giảm mạnh nên tổng doanh thu đạt 13.048,39 tỷ đồng, đạt 97% so với kế hoạch, đạt 80% so với cùng kỳ năm 2022.
Lợi nhuận trước thuế là 1.252,19 tỷ đồng, đạt 122% so với kế hoạch, đạt 27% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân lợi nhuận năm 2023 giảm so với cùng kỳ do giá bán giảm quá sâu, mặc dù Công ty đã tăng cường công tác bán hàng và triển khai các hoạt động tối ưu hóa tiết kiệm tiết giảm, linh hoạt trong hoạt động quản trị điều hành nhưng vẫn không bù đắp được phần giá bán giảm sâu.

HĐQT dự trình ĐHĐCĐ chấp thuận chia cổ tức 2023 bằng tiền với tỷ lệ 20%, cao hơn 4% so với Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã thông qua và 10% cho năm 2024.

Phân Bón Cà Mau