Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau thông báo mờithầu góithầu: Cung cấp và lắp đặt bồn chứa Ni tơ cho Nhà máy Đạm Cà Mau:

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khíCà Mau

-           Địa chỉ: Lô D Khu Côngnghiê%3ḅp Phường 1, đường Ngô Quyền, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

-           Điện thoại: 0780 3819000

-           Fax: 0780 3590501

-           E-mail: info@pvcfc.com.vn

2. Tên dự án: Mởrộng khu bồn chứa Ni tơ Nhà máy Đạm Cà Mau.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

-             Dự án quan trọng quốc gia:

- Dự án thuộc nhóm A:

-             Dự án thuộc nhóm B:

- Dự án thuộc nhóm C: X

-             Dự án liên doanh:

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

- Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầutư:  Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau.

5. Tên gói thầu đăngký thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt bồn chứa Ni tơ cho Nhà máyĐạm Cà Mau.

6. Giá gói thầu: 5.250.886.000đồng.

B. Nội dung thông báomời thầu: 

THÔNGBÁO MỜI THẦU

-           Tên Bên mời thầu: Côngty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau

-           Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặtbồn chứa Ni tơ cho Nhà máy Đạm Cà Mau.

-           Tên dự án: Mở rộng khubồn chứa Ni tơ Nhà máy Đạm Cà Mau.

-           Nguồn vốn: Kế hoạch SXKD năm2012 và 2013 của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau.

-           Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi muasắm hàng hóa trong nước.

-           Thời gian bán HSMT: từ 08giờ, ngày 02 tháng 01 năm 2013 đến trước 09 giờ, ngày 17 tháng 01 năm 2013(trong giờ hành chính).

-           Địa điểm bán HSMT: BanKế hoạch Chiến lược - Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau - Lô D Khu Côngnghiê%3ḅp Phường 1, đường Ngô Quyền, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau - Điệnthoại: 0780 3819000 - Fax: 0780 3590501 (gặp Bà Hà Thị Minh Phương).

-           Giá bán 1 bộ HSMT:1.000.000 đồng.

-           Địa chỉ nhận HSDT: BanKế hoạch Chiến lược - Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau, Lô D Khu Côngnghiê%3ḅp Phường 1, đường Ngô Quyền, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (gặp BàHà Thị Minh Phương).

-           Thời điểm đóng thầu: 09giờ, ngày 17 tháng 01 năm 2013.

-           Bảo đảm dự thầu: Nhàthầu lập bảo đảm dự thầu là: 157.000.000 đồng.

-           HSDTsẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 17 tháng 01 năm2013, tại Phòng họp của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau: Lô D Khu Công nghiê%3ḅp Phường 1, đường Ngô Quyền, thành phố Cà Mau,tỉnh Cà Mau.

Công ty TNHH MTV Phânbón Dầu khí Cà Mau kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễmở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.