1. Các tỉnh phía Bắc:
- Sâu đục thân hại tăng trên ngô; bọ nhảy, sâu xanh,… hại nhẹ đến trung bình trên rau màu.
- Ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp,.... tiếp tục hại trên cây ăn quả có múi..
- Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, bệnh thối búp ... tiếp tục hại.
- Cây sắn: Nhện đỏ, bệnh chổi rồng, chảy nhựa... tiếp tục hại.
- Tre, luồng, vầu: Châu chấu tre lưng vàng tiếp tục xuất hiện và gây hại.  

2. Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên
- Cây lúa: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn,... gây hại nhẹ trên lúa giai đoạn đòng trỗ đến chín; Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ gây hại cục bộ trên các trà lúa.
- Cây cà phê: Bọ xít muỗi, rệp sáp, bệnh khô cành,... hại ở giai đoạn chắc quả - thu hoạch.
- Cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, rệp sáp,... hại ở giai đoạn nuôi quả.
- Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục rộp lá, bệnh thán thư,... hại mạnh giai đoạn phát triển thân lá.
- Cây mía: Bệnh trắng lá, sâu non bọ hung,... hại cục bộ vùng ổ dịch.
- Cây sắn: Bệnh khảm lá virus hại các tỉnh  Đông Nam bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên; rệp sáp bột hồng hại ở Phú Yên và có thể gây hại tại các địa phương từng phát hiện trước đây.
- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, thán thư, thối rễ tóp cành... gây hại tăng.  

3. Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL
- Trên cây lúa: Dự báo trong tuần tới, rầy nâu trên đồng ruộng phổ biến tuổi 2-3. Bệnh đạo ôn gây hại ở giai đoạn lúa đẻ nhánh đến đòng trỗ. Bệnh phát triển mạnh khi có nắng vào ban ngày, mưa xen kẽ vào chiều tối và đêm. Lưu ý OBV trên lúa mới gieo sạ; bệnh bạc lá vi khuẩn ở giai đoạn đòng trỗ; Bệnh đen lép hạt và chuột ở giai đoạn trỗ đến chín.
- Cây sắn: bệnh khảm lá do virus tiếp tục gây hại. Diện tích nhiễm giảm nhẹ do thu hoạch.
- Cây thanh long: bệnh đốm nâu tiếp tục gây hại.
- Cây hồ tiêu: bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục gây hại tăng.
- Cây điều: sâu đục thân/cành, bệnh thán thư tiếp tục tăng.

- Cây dừa: bọ cánh cứng tiếp tục gây hại.

CỤC BVTV