Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh và Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn đã trao biểu trưng vinh danh các tập thể và cá nhân nổi bật.

   Lãnh đạo Tập đoàn vinh danh 19 tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong năm 2018

Trong công tác tái cơ cấu và cổ phần hóa, Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn là tập thể được vinh danh đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện tái cơ cấu bộ máy Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Công ty Cổ phần Lọc-Hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP(PV OIL) và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) là 3 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc công tác Cổ phần hóa doanh nghiệp, góp phần thu về cho Tập đoàn 18.600 tỷ đồng trong đó bao gồm thặng dư giá trị vốn nhà nước là 7.500 tỷ đồng.

Đồng chí Đinh Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn và đồng chí Phan Ngọc Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên HĐTV Tập đoàn là những cá nhân được vinh danh trong việc chỉ đạo công tác cổ phần hóa tại PVOIL, PV Power và BSR.

Trong công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác Dầu khí, các tập thể được vinh danh gồm: Ban Tìm kiếm – Thăm dò Dầu khí Tập đoàn; Ban Khai thác Dầu khí Tập đoàn; Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP); Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro) và Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Bien Dong POC). Các đơn vị này đã có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí năm 2018 với tổng sản lượng khai thác dầu khí đạt 23,98 triệu tấn quy dầu, vượt 5,0% kế hoạch năm. Trong lĩnh vực này, đồng chí Nguyễn Quốc Thập - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn được vinh danh trong việc chỉ đạo công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí năm 2018 đạt được những thành công.


Lãnh đạo Tập đoàn trao biểu trưng vinh danh cho đồng chí Nguyễn Quốc Thập

Trong năm 2018, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) là đơn vị sản xuất kinh doanh năm 2018 hiệu quả với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 14.098 tỷ đồng vượt 46,3% kế hoạch năm và nộp ngân sách Nhà nước đạt 5.358 tỷ đồng vượt 83% kế hoạch giao.

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã có thành tích xuất sắc trong đấu thầu quốc tế năm 2018, đặc biệt cuối năm 2018 vừa qua, PTSC đã được trao thầu Tổng thầu EPCI cho dự án GALLAF – Al Shaheen của chủ đầu tư North Oil Company (Qatar) với tổng giá trị hợp đồng trên 320 triệu USD.

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV TRANS) và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) là những doanh nghiệp có hoạt động hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp năm 2018 góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong hoạt động SXKD của năm 2018.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2018 là việc xử lý các dự án khó khăn. Trong lĩnh vực này, tập thể Ban Khí và Chế biến Dầu khí Tập đoàn đã tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo Tập đoàn trong việc xử lý các dự án khó khăn khâu sau. Phó Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng được vình danh vì đã có thành tích trong việc chỉ đạo công tác xử lý các dự án khó khăn khâu sau.

Với những nỗ lực trong điều hàn công tác vận hành trở lại Nhà máy sản xuất Xơ sợi Polyester Đình Vũ, đồng chí Đào Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) đã được lãnh đạo Tập đoàn vinh danh.

Nguồn Petrotimes