Chiều ngày 10/02/2015 tại Cà Mau, Công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015. Năm 2014, là một năm đặc biệt khó khăn đối với các doanh nghiệp do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, những khó khăn đó đã tác động không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhưng với sự nỗ lực đoàn kết một lòng của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, PVCFC  tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ…

Ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch HĐQT PVCFC chúc mừng bà Trần Thị Bình được bầu vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020Để tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực quản trị và điều hành, PVCFC đã triển khai các kế hoạch cụ thể, trong đó có nội dung sửa đổi và bổ sung điều lệ công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thông qua. Đại hội cũng tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhằm kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao, tạo tiền đề để PVCFC ngày càng phát triển.

Đại Hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi và bổ sung điều lệ công tyTrước đó, ngày 09/01/2015, Đạm Cà Mau đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.Sau thời gian làm việc hết sức minh bạch, dân chủ và khẩn trương, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là cơ sở và nền tảng để PVCFC tiếp tục đà phát triển lớn mạnh hơn nữa và mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.