CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Chức năng:
 • Tổ chức khảo nghiệm phân bón theo Nghị định 108/NĐ-CP;
 • Tổ chức triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học;
 • Sản xuất, tiếp thị thử nghiệm thị trường các sản phẩm phân bón;
 • Hợp tác về công tác nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

Nhiệm vụ:

 • Xây dựng, triển khai thực hiện và quyết toán các đề tài, dự án về khoa học và công nghệ để phát triển các loại sản phẩm phân bón theo chiến lược phát triển của PVCFC;
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch về  nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty;
 • Xây dựng, triển khai thực hiện các thí nghiệm, khảo nghiệm các loại phân bón;
 • Trao đổi thông tin về kết quả KHCN với các cơ quan nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước theo quy định hiện hành;
 • Ứng dụng dịch vụ tư vấn, phát triển sản phẩm KHCN thử nghiệm, khảo nghiệm các sản phẩm mới vào sản xuất;
 • Tổ chức hoạt động dịch vụ nông nghiệp như sản xuất, tiếp thị, phân phối thử nghiệm các sản phẩm phân bón;
 • Tư vấn dịch vụ kỹ thuật sử dụng phân bón và hóa chất;
 • Tham mưu cho lãnh đạo công ty về xu hướng phát triển công nghệ và các loại phân bón trong tương lai.

 

Video

Hỗ trợ tư vấn trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn:
 19008696
contact@pvcfc.com.vn